Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Ūkininko ūkio registravimas

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymą  ūkininkų ūkių registras (toliau – Registras) pradėjo veikti 1999 m. gegužės 4 d., o 2003 m., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“, iš Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Registrų perėmė VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

Registro objektas – ūkininko ūkis, jame nurodomi fiziniai asmenys – ūkininkai ir jų partneriai, jų valdoma žemė bei vykdomos ekonominės veiklos rūšys.

Registras suteikia galimybė ūkininkams ir jų partneriams nesteigiant įmonės verstis žemės ūkio veikla, miškininkyste ir kitokia įstatymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti įmonės. Pagal Registre sukauptus duomenis administruojamos mokesčių, draudimo bei kitokios lengvatos. Svarbu žinoti, kad registruodamas ūkininko ūkį asmuo įgyja žemės ūkio veiklos subjekto statusą, kuriam atsiranda prievolė mokėti mokesčius ir kuris negali gauti bedarbio statuso ar kitą socialinę garantiją (nuo 2020 m. sausio 1 d. savarankiškai dirbančiu asmeniu nelaikomas asmuo, kurio valdos ar ūkininko ūkio ekonominis dydis mažesnis už 4 ekonominio dydžio vienetus).

ūkiui registruoti asmuo turi  kreiptis į savivaldybės Žemės ūkio skyrių arba tai gali atlikti savarankiškai  www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“ (VŪRAP). Įregistravęs ūkį, ūkio įregistravimo pažymėjimą ūkininkas galės atsiimti savivaldybėje, kurios teritorijoje yra jo pasirinktas ūkio adresas.

Registruojant ūkininko ūkį įprivalomai nurodomi šie duomenys:

 ūkininko duomenys – asmens kodas, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas;

 pasirengimą ūkininkauti nurodantys duomenys – išsilavinimas žemės ūkio srityje arba baigti pasirengimo ūkininkauti kursai, arba turimas 3 metų darbo stažas žemės ūkyje, jeigu tai asmuo, vyresnis nei 50 m. Išsamesnė informacija pateikta čia.;

 ūkio adreso duomenys – ūkio narių valdomo nuosavybės ar įregistruotos Nekilnojamojo turto registre nuomos (panaudos) teise žemės sklypo unikalus Nr. ar valstybinės žemės ploto duomenys. Žemės sklypo paskirtis turi būti žemės ūkio arba miškų ūkio, arba vandens ūkio;

 pagrindinė veikla – pasirenkama iš klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) A sektoriaus.

Kiti duomenys nurodomi ūkininko nuožiūra.

Už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą yra nustatyta valstybinė rinkliava – 12,00 Eur, mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752. įmokos kodas nurodytas VMI interneto svetainėje lentelėje „Valstybės rinkliavos“ („Už kitas paslaugas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą“, 530XX, kur XX savivaldybės, kurioje registruojamas ūkis, kodas). Šalčininkų rajone tai 53085

Kiekvienais metais ūkininko ūkio duomenys turi būti atnaujinti. Ūkininko ūkio duomenis ūkininkas gali atnaujinti savivaldybės administracijoje, seniūnijoje, kurios teritorijoje yra jo ūkio adresas, arba tai gali atlikti savarankiškai prisijungęs prie VŪRAP.

Išsamesnė informacija