Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, skaičiavimas

Žemės ūkio veiklos subjektai turi teisė įsigyti akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekių, apskaičiuojamų pagal žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojo ir valdos partnerių deklaruotus duomenis: – einamaisiais ūkiniais metais nuosavybės, nuomos, panaudos teisės ar kitais pagrindais valdomų ir naudojamų deklaruotų žemės ūkio naudmenų plotų (hektarais), tinkamų tiesioginėms išmokoms gauti, pagal žemės ūkio augalų rūšis; – einamaisiais ūkiniais metais deklaruotų grybų plotų kvadratiniais metrais; – praėjusiais ūkiniais metais ūkinių gyvūnų registre registruotų vidutinių sutartinių gyvulių skaičių; – praėjusiais ūkiniais metais ūkinių gyvūnų registre įregistruotų vidutinių bičių šeimų skaičių; – praėjusiais ūkiniais metais ūkinių gyvūnų registre registruotų plotų hektarais, kuriame auginamos sraigės; – praėjusiais ūkiniais metais ūkinių gyvūnų registre registruotų plotų kvadratiniais metrais, kuriame auginami sliekai. Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai nustatomi ūkiniams metams nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. Žemės ūkio veiklos subjektas, pageidaujantis įsigyti akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, privalo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka kreiptis į Valstybinė mokesčių inspekciją Žemės ūkio veiklos subjektai gali papildomai įsigyti iki 15 procentų einamaisiais ūkiniais metais priklausančio akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, atitinkamai mažinant ateinančiais ūkiniais metais įsigyjamų minėtų gazolių kiekį. Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai apskaičiuojami pagal Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, įsigijimo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, įsigijimo taisyklių patvirtinimo. Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai vienam mato vienetui pateikiami Taisyklių priede.

Informacija žemės ūkio veiklos subjektams, siekiantiems, kad 2016–2017 ir vėlesniais ūkiniais metais jų pievų plotai būtų priskirti pievų plotams, skirtiems prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-190 patvirtintas Pievų plotų, skirtų prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai, apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), nustatantis pievų plotų, kurie skirti žolinio pašaro produkcijos gamybai ir pagal kuriuos apskaičiuojamas lengvatinėmis sąlygomis įsigyjamo gazolio, skirto naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produkcijos gamybai, kiekis, apskaičiavimo tvarką. Žemės ūkio veiklos subjektai, siekiantys, kad jų pievų plotai būtų priskirti pievoms, skirtoms prekinės žolinio pašaro produkcijos (toliau – žolinė produkcija) gamybai: – privalo deklaruoti valdomas ir naudojamas pievas, skirtas žolinės produkcijos gamybai ir pardavimui, sutartiniu kodu „GPŽ“ arba „DGP“ pasirenkant sutartinį žymėjimą „PP“; – būti registruoti kaip ūkio subjektai, gaminantys tiekti rinkai augalininkystės produktus; – teikdami Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką, įsipareigoja realizuoti žolinės produkcijos už ne mažiau kaip 260 Eur/ ha; – iki kitų kalendorinių metų kovo 1 d. pateikti valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) informaciją apie realizuotą produkciją , nurodant produkto rūšį, kiekį, kainą ir gautas pajamas – ŽŪIKVC pareikalavus pateikti produkcijos realizavimo fakto pagrindimo dokumentus.

ŽŪIKVC apskaičiuoja žemės ūkio veiklos subjekto pievų plotą, skirtą žolinės produkcijos gamybai, vadovaudamasis Apraše numatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 3D-190 „Dėl pievų plotų, skirtų prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“