easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Viešoji tvarka

 

Viešosios tvarkos skyriaus uždaviniai:
1. organizuoti nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevencijos programų rengimą;
2. užtikrinti viešąją tvarką rajono Savivaldybės teritorijoje;
3.užtikrinti rajono Savivaldybės teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką, vykdymą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
1. Analizuoja nusikalstamumo Šalčininkų rajone priežastis, teikia siūlymus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui dėl viešosios tvarkos užtikrinimo;
2. Bendradarbiaudamas su policijos pareigūnais, kitomis įstaigomis bei organizacijomis vykdo nusikalstamumo prevenciją pagal savo kompetenciją;
3. Kontroliuoja, kaip laikomasi Šalčininkų rajono savivaldybės triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose triukšmo valdymą, nuostatų reikalavimų;
4. Kontroliuoja, kaip laikomasi renginių organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybės viešose vietose taisyklių;
5. Atlieka išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi priežiūrą rajono Savivaldybės teritorijoje;
6. Kontroliuoja, kaip laikomasi gyvūnų laikymo rajono Savivaldybės gyvenamosiose
vietovėse taisyklių ir kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos, bei vykdo kovinių šunų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo kontrolę savivaldybės teritorijoje;
7. Kontroliuoja, kaip laikomasi prekybos (paslaugų teikimo) Šalčininkų rajono savivaldybės viešose vietose taisyklių reikalavimų;
8. Kontroliuoja, kaip laikomasi alkoholio kontrolės, tabako kontrolės įstatymų reikalavimų, mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo ir didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių reikalavimų;
9. Kontroliuoja, kaip laikomasi Šalčininkų rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių kiemuose;
10. Kontrolioja transporto priemonių stovėjimo tvarką gyvenamosiose zonose ir kiemuose;
11. Kontroliuoja, kaip kelių transporto vežėjai, ekipažai, keleiviai laikosi valstybinių institucijų teisės aktų ir/ar rajono Savivaldybės tarybos patvirtintų teisės aktų, reglamentuojančių keleivių ir bagažo vežimą kelių transportu; Pažeidėjams surašo patikrinimo aktus, administracinio nusižengimo protokolus;
12. Pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi kiti teisės aktai, reglamentuojantys viešąją tvarką .
13. Atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais;
14. Pagal kompetenciją nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose ir atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo kontrolę, pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja rajono Savivaldybės institucijoms teismuose administracinių nusižengimų bylose;
15. Registruoja administracinių teisės pažeidimų protokolus ir tvarko jų apskaitą;
16. Pagal kompetenciją rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
17. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, rajono Savivaldybės tarybos narių, rajono Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus;
18. Organizuoja ir vykdo reidus, patikrinimus administraciniams nusižengimams išaiškinti;
19. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas užduotis.

   ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJA
   INFORMACIJA REMONTUOJANTIEMS BUTĄ    
  GYVŪNŲ LAIKYMAS
  MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ APLINKOS TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

PRIEŠTARAVIMAS DĖL RŪKYMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BALKONUOSE, TERASOSE, LODŽIJOSE

easy to read