easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Pedagoginė psichologinė tarnyba


Šalčininkų r. Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) - savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri, sutikus vaiko tėvams (globėjams), įvertina asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą ir teikia pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams), švietimo ir vaikų globos įstaigoms.

Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos tikslas:
Teikti pedagoginę psichologinę pagalbą rajono vaikams, jų tėvams, mokytojams, didinti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) veiksmingumą, padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai.

Pagalbos teikimo formos ir rūšys:
* individualus darbas su mokiniu - konsultavimas, socialinių ir pedagoginių problemų sprendimas;
* darbas su grupe - socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas;
* darbas su mokyklos bendruomene - darbas su mokytojais, saugios aplinkos kūrimas;
* bendradarbiavimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities skyriumi Šalčininkų rajono savivaldybėje, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros centrais, siekiant užtikrinti pagalbos veiksmingumą;
* konsultavimas - mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų, siekiant išspręsti mokymosi bei socialinės adaptacijos problemas;
* tyrimų/įvertinimų organizavimas ir pravedimas;
* individualių užsiėmimų pravedimas.

Specialusis ugdymas skiriamas tėvų (globėjų) sutikimu, atsižvelgiant į paties vaiko ar mokinio pageidavimus. Jis skiriamas vaikams, turintiems nedidelių, vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Įvertinant vaiko specialiuosius poreikius, ir skiriant jam specialųjį ugdymą bei priimant kitus su vaiko specialiojo ugdymo klausimais susijusius sprendimus, būtinas tėvų (globėjų) sutikimas bei pritarimas.

Pedagoginis-psichologinis vertinimas


Specialistai įvertina, konsultuoja, siūlo ugdymo formą, būdus, metodus, teikia informacinę, metodinę pagalbą mokiniams, mokytojams, specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams) pedagoginių psichologinių ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais pagal išankstinę registraciją tel. 8 (380) 30 168 arba atvykus į tarnybą, Plento g.7, Šalčininkai.

Daugiau informacijos www.ppt.salcininkai.lm.lt

easy to read