easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kultūros paveldasKultūros paveldas yra svarbi Šalčininkų rajono savivaldybės identiteto dalis, kurią siekiama išsaugoti, aktualizuoti šiuolaikiniame gyvenime ir perduoti ateities kartoms. Rajono teritorijoje yra (204 m. birželio 4 d. duomenys) 308 į Kultūros vertybių registrą įtraukti kultūros paveldo objektai. Gausu archeologinio paveldo – piliakalnių ir pilkapynų, išlikusios kultūriniu bei architektūriniu palikimu garsėjančios dvarų sodybos, etnografiniai kaimai ir vertingos gyvenvietės.Vykdydama nekilnojamojo kultūros paveldo administravimą, savivaldybė atlieka šias funkcijas:
1. Tarpininkauja tarp valdytojų ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos: priima valdytojų prašymus, perduoda juos Departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;
2. Tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
3. Informuoja Departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
4. Teikia valdytojams Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;
5. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus;
6. priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus.

Savivaldybės paveldosaugos padalinys savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų atžvilgiu atlieka funkcijas:
1. Rengia savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą;
2. Inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registrui;
3. Bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;
4. Organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga;
5. Teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais;
6. Turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo objektus, apžiūrėti, fiksuoti ir tirti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių;
7. Pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos atstovas, atsakingas už kultūros paveldo apsaugą – Komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistė Erika Sudnicka, 116 kab., el. p. erika.sudnicka@salcininkai.lt, tel. (0 380) 20 130.Seimo, Vyriausybės ir Kultūros ministerijos suformuotą nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Kultūros vertybių registrą, apsaugos nacionalinę politiką įgyvendina Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos


Kultūros vertybių registras


KULTŪROS PAVELDĄ APSAUGĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

Kultūros paveldo objektų tvarkyba atliekama vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentais

Interesantų patogumui yra sukurta Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema 

easy to read