Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Duomenų valdytojas

 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, kaip Duomenų valdytojas vykdo šią duomenų tvarkymo veiklą:

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, Tarybos narių (Mero, vicemerų), Kontrolės ir audito tarnybos bei savivaldybės administracijos darbuotojų, viešuosius darbus vykdančių asmenų duomenis - darbo užmokesčio apskaitos tikslais;
socialinių ir kitų išmokų gavėjų, asmenų, teikiančių savivaldybei paslaugas (parduodančių prekes) sutarties pagrindu duomenis - kitų mokėjimų vykdymo tikslais;
asmenų pateikusių skundus, prašymus, pareiškimus asmens duomenys - skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo tikslais;
asmens duomenis esantys savivaldybės teritorijoje veikusių ir likviduotų juridinių asmenų dokumentacijoje - Savivaldybės archyvų tvarkymo tikslais (darbo stažą patvirtinančių pažymų išdavimo) tikslais;
asmenų, pateikusių prašymą perduoti likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentus tolesniam saugojimui, duomenys - likviduojamo juridinio asmens archyvo tvarkymo tikslais;
asmenų, turėjusių su likviduotais juridiniais asmenimis darbo santykius, kitus sutartinius santykius ar įsipareigojimus, duomenis - archyvo tvarkymo tikslais;
Savivaldybės tarybos narių, tarybos posėdžių dalyvių asmens duomenys – Šalčininkų rajono tarybos posėdžių įrašymo, filmavimo ir viešinimo tikslais.
Mokesčių mokėtojų duomenis - žemės ir nekilnojamojo turto mokesčio bei žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo tikslais;
iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų darbuotojų duomenis Savivaldybės biudžeto planavimo ir vykdymo kontrolės tikslais.
pareiškėjų gauti paramą smulkiam ar vidutiniam verslui asmens duomenis - paramos smulkiajam ar vidutiniam verslui suteikimo ir administravimo tikslais;
asmenų dalyvaujančių savivaldybės įgyvendinamuose projektuose asmens duomenis - įgyvendinamų projektų administravimo tikslais.
jaunimo organizacijų ir neformalaus jaunimo grupių atstovų duomenis - Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo tikslais.
kandidatų pareiškusių dalyvauti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų konkursuose bei darbui pagal darbo sutartį atrankoje asmens duomenis konkursų bei atrankos organizavimo tikslais;
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartį dirbančių asmenų (bei kandidatų) asmens duomenys – darbuotojų atrankos, darbo bei tarnybos santykių administravimo tikslais;
savivaldybės įstaigų vadovų bei kandidatų pretenduojančių užimti savivaldybės įstaigos vadovo pareigas – darbuotojų atrankos ir pavaldžių įstaigų vadovų darbo teisinių santykių administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys – adresų suteikimo tikslais;
pareiškėjų atstovų duomenis šilumos tiekimo licencijų išdavimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų duomenis leidimų išdavimo žemės kasimo darbams vykdyti tikslais;
pareiškėjų siekiančių išsinuomoti, pirkti iš varžytinių ar privatizuoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą šių sandorių sudarymo ir vykdymo tikslais.
pareiškėjų dėl pagalbos suteikimo nukentėjus nuo stichinių nelaimių asmens duomenys - leidimų išdavimo nenukirsto valstybinio miško skyrimui ir pardavimui tikslais;
komunalinių atliekų turėtojų bei jų šeimos narių duomenis – komunalinių atliekų tvarkymo tikslais.
vaikų ir jų tėvų duomenis - vaiko brandos bei galimų specialiųjų poreikių, vertinimo tikslais.
pareiškėjų asmens duomenys - socialinių išmokų ir kompensacijų nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimas ir mokėjimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - globos išmokos skyrimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - vienkartinės išmokos vaikui skyrimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - vienkartinės išmokos įsikūrimui skyrimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - vienkartinės išmokos besilaukiančiai moteriai skyrimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - vaiko išmokos skyrimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - laidojimo pašalpos skyrimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - transporto pritaikymo kompensacijų skyrimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - šalpos našlaičiui skyrimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - socialinės paramos mokiniams skyrimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - paramos užsienyje mirus skyrimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - specialiųjų poreikių nustatymo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - būsto pritaikymo neįgaliesiems tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - šalpos kompensacijos skyrimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - šalpos pažymėjimo išdavimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - šalpos pensijos skyrimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - transporto išlaidų kompensacijos skyrimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - paramos nepriklausomybės gynėjams skyrimo ir administravimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - vienkartinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams skyrimo ir administravimo tikslais.
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir architektūros skyrius tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
pareiškėjų išduoti leidimą statybai, specialiuosius architektūros reikalavimus, projektavimo sąlygas asmens duomenys – statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, specialiųjų reikalavimų, projektų derinimo, visuomenės supažindinimo su numatomo projektuoti statinio projektiniais pasiūlymais tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys – išorinės reklamos projekto derinimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys – planavimo sąlygų sąvadų kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti išdavimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - rašytinių pritarimų statinio projektui rengimo tikslais.
savivaldybės švietimo įstaigų vadovų, darbuotojų duomenis Švietimo institucijų ir mokslo įstaigų registro tvarkymo tikslais;
Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų duomenis – švietimo įstaigų vadovų ir pavaduotojų atestacijos tikslais;
vaikų dalyvaujančių sporto, mokslo, kultūros, kituose žinių ir gabumų patikrinimo olimpiadose/ konkursuose duomenis šių renginių organizavimo tikslais.
vaikų, jų šeimos narių duomenis - Kompleksinių švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (Minimalių ar vidutinių priežiūros priemonių ) teikimo vaikams tikslais.
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
pareiškėjų gauti paramą socialiniam būstui įsigyti asmens duomenis - Socialinės paramos būstui įsigyti administravimo tikslais;
asmenų siūlančių parduoti nekilnojamąjį turtą tinkamą socialiniam būstui asmens duomenis – socialinės paramos būstui įsigyti administravimo tikslais;
fizinių asmenų, juridinių asmenų (jų filialų) vadovų, įstatymų nustatytais atvejais – juridinių asmenų savininkų asmens duomenys, kuriems išduoti leidimai ar licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, verstis prekyba dujomis ir leidimų verstis prekyba nefasuotais naftos produktais, vykdyti keleivių vežimą autobusais vietiniais maršrutais Šalčininkų rajono ribose, vykdyti keleivių vežimą lengvuoju automobiliu taksi, šių veiklos rūšių veiklos priežiūros ir kontrolės tikslais.
viešosios erdvės nuolatinio stebėjimo ir įrašymo duomenis – viešų teritorijų saugumo užtikrinimo, vykdant vaizdo stebėjimą ir įrašymą, tikslais;
galimai nusižengusių asmenų duomenis - administracinių nusižengimų tyrimų tikslais.
viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių fizinių asmenų, juridinių asmenų atstovų bei kitų dalyvių (ekspertų) asmens duomenys – viešųjų pirkimų vykdymo, sutarčių sudarymo ir sutarčių priežiūros tikslais.
pareiškėjų ir jo šeimos narių duomenys - pažymą apie šeimos sudėtį ar kitus faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimo tikslais;
pareiškėjų, jų mirusiųjų artimųjų asmens duomenys - kapaviečių priežiūros organizavimo tikslais;
pareiškėjų, jų įgaliotų asmenų asmens duomenys – Seniūnams pavestų notarinių veiksmų vykdymo tikslais;
pareiškėjų asmens duomenys - charakteristikos ginklo laikymui išdavimo tikslais;
pareiškėjų, jų šeimos narių asmens duomenys – prekybos leidimo išdavimo ir vietinės rinkliavos administravimo tikslais.