Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-04-29 Nr.33
KlausimasPR-1048 Dėl sutikimo reorganizuoti Šalčininkų r. Dainavos pagrindinę mokyklą
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1048 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠALČININKŲ R. DAINAVOS PAGRINDINĘ MOKYKLĄ
PR-1048 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠALČININKŲ R. DAINAVOS PAGRINDINĘ MOKYKLĄ (PRIEDAS)
Aprašymas
 1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys.

Dainavos pagrindinėje mokykloje mokosi tik 43 mokiniai. Pagal 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 1110 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2022-2023 m. m. mokyklos, kuriose pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo programas mokosi 60 ir mažiau mokinių, turi būti reorganizuojamos arba likviduojamos. Nuo 2022-2023 m. m. 5–8 bendrosios klasės nejungiamos.

 1. Sprendimo projekto rengimo pagrindas:

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu kuris nurodo, kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas, reorganizavimas ir likvidavimas.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 1 ir 3 dalimis, kurios reglamentuoja, kad juridiniai asmenys gali būti reorganizuojami jungimo ir skaidymo būdu, kad prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.  

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nurodo, kad iš savivaldybės biudžeto išlaikomos biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba, 3 dalies 4 punktas nurodo, kad sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo priima savivaldybės taryba, o 14 straipsnis reglamentuoja biudžetinės įstaigos reorganizavimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 11 punktas nurodo, kad pradinės, pagrindinės mokyklos ar progimnazijos tipo mokyklos, kurioms išlaikyti dėl mažo mokinių skaičiaus nebepakanka lėšų, gali būti prijungiamos prie kitų Mokyklų, vykdančių atitinkamo lygmens bendrojo ugdymo programas, ir toliau veikti tose pačiose patalpose kaip Mokyklos struktūrinis padalinys.

 1. Sprendimo projekto tikslas ir esmė:

Reorganizavimo tikslas – didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą, sudaryti visiems mokiniams vienodas kokybiško ugdymo(si) sąlygas maksimaliai išnaudojant ugdymo plano galimybes ir užtikrinant racionalų ugdymui skirtų lėšų bei mokyklų patalpų panaudojimą.

Reorganizavimo būdas – prijungimas: Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla prijungiama prie Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos. Po reorganizavimo Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos struktūroje atsirastų Dainavos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius.

Šiuo sprendimu pradedama Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu procedūra ir įpareigojami reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios mokyklų direktoriai atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus procedūrinius veiksmus.

 1. Laukiami rezultatai.

Bus įgyvendinamas Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrasis planas.

Priėmus Tarybos sprendimo projektą būtų optimizuotas įstaigų valdymas, sudarytos didesnės galimybės tenkinti mokinių ugdymosi ir švietimo pagalbos poreikius.

Neigiamų padarinių nenumatoma.

 1. Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Savivaldybės biudžeto lėšų nereikės.

 1. Antikorupcinis vertinimas.

Vertinimas nereikalingas.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Palevič Zdzislav - Už
 • Dudoit Lucija - Už
 • Gudač Natalja - Už
 • Suchocka Marija - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Voitechovič Jaroslav - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Daškevič Boleslav - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Vencius Stanislav - Už
 • Volochovič Zbignev - Už
 • Butkevičienė Jolanta - Už
 • Jurševičiene Danuta - Už
 • Narkun Marius - Už
 • Radzevičius Stasys - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Černiavskaja Katrina - Už
 • Duchnevič Liliana - Už