Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-03-31 Nr.32
KlausimasPR-1027 Dėl nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centruose akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo dydžio nustatymo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1027 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VAIKŲ DIENOS CENTRUOSE AKREDITUOTOS VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS, TEIKIAMOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS VAIKAMS, IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO
PR-1027 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VAIKŲ DIENOS CENTRUOSE AKREDITUOTOS VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS, TEIKIAMOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS VAIKAMS, IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO (PRIEDAS)
Aprašymas
 1. Sprendimo projekto tikslas ir esmė. Sprendimo projekto tikslas – nustatyti nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centruose savivaldybės finansuojamą akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo dydį. Vaikams bus užtikrintas akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimas nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) vaikų dienos centruose (toliau – VDC).

                      Nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitė VDC finansavimo modelis. Valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis gali būti finansuojamos tik akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos. Vadovaudamasis Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1- 622, nuostatomis 2020 metų pabaigoje Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius vykdė įstaigų, pageidaujančių teikti vaikų dienos socialinę priežiūrą akreditavimą. Akredituotos 5 NVO,  kurios nuo 2021 m. sausio 1 d. rajone pradėjo teikti iš viso 6-iuose VDC vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. Per 2021 metus šiuose VDC vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas gavo 107 vaikai.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. didinamas VDC finansavimas iš valstybės biudžeto ir skiriamų kiekvienam VDC lėšų dydis priklauso nuo VDC įsteigtų vietų skaičiaus.

                      Valstybės biudžeto skirtas lėšas įstaigos gali naudoti tik darbuotojų, kurių pareigybių aprašymuose nustatytos su vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimu ir (ar) teikimu susijusios funkcijos, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, profesinės kvalifikacijos, įgūdžių, žinių tobulinimo išlaidoms ir patalpų, skirtų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti komunalinėms (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio ir kanalizacijos paslaugų apmokėjimo, šiukšlių išvežimo išlaidoms) ir nuomos išlaidoms apmokėti.

                      Taip pat didinamas ir vaikų dienos socialinės priežiūros finansavimo iš savivaldybės biudžeto dydis, kuris turi būti ne mažesnis kaip 30,00 Eur per mėnesį už kiekvieno vaiko dienos socialinę priežiūrą. Atsižvelgiant į tai, savivaldybės finansavimas reikalingas vaikų, kurie įstaigose praleidžia daugiau kaip 4 valandas per dieną, nemokamam maitinimui, transporto išlaidoms, kitų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, ryšių paslaugų išlaidoms, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų, reikalingų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti, įsigijimo išlaidoms, mokesčiams bankams už pavedimus ir kitas jų paslaugas, spaudos prenumeratai, knygoms, teatro, kino bilietams, leidybos išlaidoms, kanceliarinėms prekėms, reikmenims, inventoriui ir priemonėms, reikalingoms paslaugoms teikti, įsigyti ir kt. Brangstant VDC išlaikymo išlaidoms, siuloma nustatyti vieno vaiko finansavimo dydį iš savivaldybės biudžeto -35 Eur per mėnesį.

 1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. 2022 metų savivaldybės biudžete šiam tikslui numatyta 45,0 tūkst.Eur., iš valstybės biudžeto lėšų -108,2 tūkst. Eur.
 2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                      Priėmus teikiamą sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

                      Antikorupcinis sprendimo projekto vertinimas neatliekamas.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Palevič Zdzislav - Už
 • Dudoit Lucija -
 • Gudač Natalja - Už
 • Suchocka Marija - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Voitechovič Jaroslav - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Daškevič Boleslav - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Vencius Stanislav - Už
 • Volochovič Zbignev - Už
 • Butkevičienė Jolanta - Už
 • Jurševičiene Danuta - Už
 • Narkun Marius - Už
 • Radzevičius Stasys - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Černiavskaja Katrina - Už
 • Duchnevič Liliana - Už