Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1012 Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo žemės sklype unikalus Nr. 4400-2243-0024, Nr. 4400-2243-0524 Šalčininkų r. sav. Šalčininkų sen. Didžiųjų Baušių k. specialiojo plano rengimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Veslava Rutkovskaja
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1012 DĖL SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINIŲ IŠDĖSTYMO ŽEMĖS SKLYPE UNIKALUS NR. 4400-2243-0024, NR. 4400-2243-0524, ŠALČININKŲ R. SAV., ŠALČININKŲ SEN., DIDŽIŲJŲ BAUŠIŲ K., SPECIALIOJO PLANO RENGIMO
PR-1012 DĖL SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINIŲ IŠDĖSTYMO ŽEMĖS SKLYPE UNIKALUS NR. 4400-2243-0024, NR. 4400-2243-0524, ŠALČININKŲ R. SAV., ŠALČININKŲ SEN., DIDŽIŲJŲ BAUŠIŲ K., SPECIALIOJO PLANO RENGIMO (1 PRIEDAS)
PR-1012 DĖL SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINIŲ IŠDĖSTYMO ŽEMĖS SKLYPE UNIKALUS NR. 4400-2243-0024, NR. 4400-2243-0524, ŠALČININKŲ R. SAV., ŠALČININKŲ SEN., DIDŽIŲJŲ BAUŠIŲ K., SPECIALIOJO PLANO RENGIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai:

Šiuo sprendimu siūloma leisti pradėti rengti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo žemės sklype unikalus Nr. 4400-2243-0024, Nr. 4400-2243-0524 Šalčininkų r. sav. Šalčininkų sen. Didžiųjų Baušių k. specialųjį planą (planuojamas teritorijos schema pridedama).

  1. Projekto esmė:

Remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-1184 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendiniais, saulės šviesos energijos elektrinių statyba nereglamentuojama. Parengus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo žemės sklype unikalus Nr. 4400-2243-0024, Nr. 4400-2243-0524 Šalčininkų r. sav. Šalčininkų sen. Didžiųjų Baušių k. specialųjį planą, bus įgyvendintos prielaidos saulės šviesos energijos elektrinių statybai. Bendras teritorijos plotas – 272,0473 ha. Remiantis Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 16 punktu, specialusis planas pradedamas rengti planą tvirtinančio subjekto sprendimu dėl plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Sprendimą dėl vietovės lygmens plano rengimo priima savivaldybės taryba. Planavimo organizatorius – Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius su planavimo iniciatoriumi sudaro teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį, o prieš tvirtinant planą – ir plano sprendinių įgyvendinimo sutartį. Specialiojo plano rengėją pasirenka teritorijų planavimo iniciatorius. Specialiojo plano rengimo tikslas – nustatyti saulės šviesos jėgainių statybai tinkamas vietas žemės sklype unikalus Nr. 4400-2243-0024, Nr. 4400-2243-0524 Šalčininkų r. sav. Šalčininkų sen. Didžiųjų Baušių k., įvertinant šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus; nustatyti žemės paskirtį ir reglamentus, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

  1. Sprendimo priėmimo pasekmės:

Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nenumatoma.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams):

            Teigiamas vertinimas – teisės aktų suderinamumas ir vykdymas, neigiamas vertinimas nenumatomas.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti:

            Papildomas lėšų poreikis sprendimo projekto įgyvendinimui nereikalingas.