Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas2 (PR-909) Dėl patikslinto UAB „Vilniaus vandenys“ 2020-2022 metų veiklos ir plėtros plano pritarimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-909 DĖL PATIKSLINTO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 2020-2022 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO
PR-909 DĖL PATIKSLINTO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 2020-2022 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-909 DĖL PATIKSLINTO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 2020-2022 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

 1. Projekto tikslai.

Patvirtinti patikslintą UAB „Vilniaus vandenys“ 2020-2022 metų veiklos ir plėtros planą.

 1. Projekto esmė.

2019 m. lapkričio 5 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2020-2022 veiklos ir plėtros planas.

Pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau VERT) nutarimu patvirtintą Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašą (2019 m. balandžio 1 d. Nr. O3E-93) geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų VERT teikiamos derinti faktinės investicijos turi būti su savivaldybių tarybomis suderinto veiklos plano dalis. Taip pat, jei VERT teikiamos derinti investicijos darbų apimtys, finansavimo šaltiniai ir sudėtis skiriasi nuo su savivaldybės taryba suderintų investicijų darbų apimčių, finansavimo šaltinių ir sudėties ir dėl to pasikeičia investicinio projekto esminės charakteristikos (tikslai, uždaviniai, bendrieji rodikliai), geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi tokią investiciją (su pasikeitusia darbų sudėtimi ir apimtimi) pakartotinai suderinti su savivaldybės taryba.

Atsižvelgiant į šio teisės akto nuostatas ir remiantis Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių 15.2. papunkčiu, veiklos ir plėtros planas gali būti keičiamas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojų iniciatyva, todėl atnaujintas veiklos ir plėtros planas buvo pateiktas Bendrovės valdybai. Bendrovės valdyba peržiūrėjo ir 2021 m. rugsėjo 7 d. patvirtino atnaujintą 2020-2022 veiklos ir plėtros planą bei 2021 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. SD21-3705 pateikė tvirtinti bendrovės 2020-2022 metų veiklos ir plėtros planą Savivaldybės tarybai.

Atlikti šie 2019 m. patvirtinto 2020-2022 m. veiklos ir plėtros plano pakeitimai:

 • Įtraukti Bendrovės valdybos patvirtinti UAB „Vilniaus vandenys“ naujos Bendrovės vizija, misija bei strateginės kryptys ir tikslai:
 • Bendrovės vizija – tvarių ir inovatyvių vandentvarkos paslaugų lyderis Baltijos šalyse, įsipareigojęs gamtai ir bendruomenei;
 • Bendrovės misija – tyras vanduo ir švari aplinka;
 • strateginės veiklos kryptys: tvari aplinką tausojanti veikla, darni plėtra ir inovacijų diegimas, efektyvus klientų patirties valdymas bei rūpestinga organizacija bei įsitraukę darbuotojai.
 • 2020-2022 m. investicijos perskirstytos pagal naujas strategines veiklos kryptis ir joms priskirtus strateginius tikslus.
 • pakoreguoti investicijų dydžiai, atsižvelgiant į faktinius pirkimų ir vykdymo rezultatus, derintinus su VERT.

Nuo 2020-2022 m. veiklos ir plėtros plano įgyvendinimo pradžios įvyko šie pokyčiai:

 • sumažėjo bendras 2020-2022 m. investicijų biudžetas dėl efektyvaus investicijų atlikimo;
 • pasikeitė finansavimo šaltinių struktūra, nes buvo gauta papildoma subsidija Vilniaus NVĮ rekonstrukcijos objektui; atsirado galimybė tinklų plėtrai skirtų investicijų sutaupymus panaudoti naujiems projektams; yra teikiamos projektų paraiškos pagal naujai paskelbtus ir anksčiau neplanuotus įgyvendinančių institucijų kvietimus (tinklų plėtra, elektromobilių įsigijimas, saulės elektrinių statyba); gautas Europos investicijų banko kreditas.

            Siekiant vykdyti Bendrovės plėtrą, išlaikyti ir modernizuoti turimą infrastruktūrą, pagerinti nuotekų surinkimo ir išvalymo rodiklius, Bendrovė 2020-2022 metų veiklos ir plėtros plane lėšas planuoja pagal dvi sritis:

 1. Lėšos investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti.
 2. Lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti).

2020 - 2022 METAIS PLANUOJAMOS INVESTICIJOS Į ILGALAIKĮ TURTĄ, TURTINIAI ĮNAŠAI, (tūkst. Eur)

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.

Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas

2019 metai*

2020 metai

2021 metai

2022 metai

1

2

3

4

5

1.

Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai

12 089

18 861

37 694

56 305

1.1.

Europos sąjungos fondų lėšos

4 043

1 971

7 024

14 235

1.2.

Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos

56

109

168

 -  

1.3.

Paskolos investicijų projektams įgyvendinti (paskolos ES fondų finansuojamiems projektams iš VIPA ir Finansų ministerijos)

4 039

1 766

7 401

12 937

1.4.

Kitos skolintos lėšos (EIB)

-

 -  

10 712

18 246

1.5.

Nuosavos lėšos

3 951

11 452

6 889

5 387

1.6.

Bendrovės akcijos

 -

3 446

5 000

5 000 

1.7.

Kiti įsigijimo šaltiniai

 

117

500

500

2.

Piniginių lėšų panaudojimas

12 089

15 297

32 194

50 805

2.1.

Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti

8 537

5 041

15 056

27 699

-

Tvari aplinką tausojanti veikla: Užtikrinti gamtos išteklių tausojimą ir padaryti daugiau negu numatyta aplinkosaugos reikalavimuose – projektai:

       

2.1.1.

UAB „Vilniaus vandenys“ 2017-2019 m. strateginio veiklos ir plėtros plano projektai**

4 390

     

2.1.2.

Vandentiekio tinklų renovacija Grigiškėse, Sa­li­ninkuose, Trakų Vokėje

606

591

   

2.1.3.

Vandens ruošimo įrenginių statyba Naujųjų Za­dvarninkų kaime Švenčionių rajone

23

1 195

8

 

2.1.4.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Plukių g., Pienių g., Šaltapusnių g., Pelynų g. ir Žvaigždikių g. Antakalnio sen. Vilniuje

1 008

529

   

2.1.5.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Gie­dros g., Kregždžių g. ir Vanagų g. (Antakalnis)

216

332

   

2.1.6.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Žalgirio g., Lvovo g., Linkmenų g. ir Trimitų g. (pietinė dalis) Vilniuje statyba

498

9

   

2.1.7.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Naujininkų sen.

1 665

57

   

2.1.8.

Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Tabakas“

56

102

   

2.1.9.

Nuotekų tinklų SB „Energija“ projektavimo ir statybos darbai

20

468

   

2.1.10.

Kvartaliniai tinklai Kryžiokų sodų 2-oji g. (fizinių asm. grupė)

0

37

   

2.1.11.

Kvartalinių tinklų plėtra, fizinių asm. grupė Untulių g.

0

107

   

2.1.12.

Kvartaliniai nuotekų tinklai fizinių asm. grupė Kaimelio g. Juzeliūno g.

0

142

4

 

2.1.13.

Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai SB „Statyba“

0

227

504

0

2.1.14.

Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Veteranas“

0

202

393

0

2.1.15.

Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Statybininkas“ ir fizinių asmenų grupė

0

121

742

0

2.1.16.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų SB „Šermukšnėlė“, SB „Ridikas“, SB „Paežerys 1“ ir SB „Žalieji ežerai“ Vilniaus m. projektavimas ir statyba

0

21

1 637

1 620

2.1.17.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų SB „Gintaras“, SB „Tėvynė“ ir asmenų grupei šalia Liepiškių g. Vilniaus mieste projektavimas ir statyba

0

49

652

972

2.1.18.

Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Švenčionėlių aglomeracijoje

0

96

184

0

2.1.19.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Šalčininkų aglomeracijoje

0

350

278

0

2.1.20.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Eiši&a