Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2021-10-13 Nr.26
Klausimas18. (PR-893) Dėl pavedimo savivaldybės administracijai atlikti projektavimo, ekspertizės paslaugų ir statybos užsakovo funkcijas
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-893 DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ATLIKTI PROJEKTAVIMO, EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ IR STATYBOS UŽSAKOVO FUNKCIJAS
PR-893 DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ATLIKTI PROJEKTAVIMO, EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ IR STATYBOS UŽSAKOVO FUNKCIJAS (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

      Sprendimo projekto tikslas – pavesti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai atlikti (vykdyti) projekto Nr. J08-CPVA-V-01-0001 „Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas“, finansuojamo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4, 7 ir 10 prioriteto jungtinę priemonę Nr. J08-CPVA-V „Funkcinių zonų vystymas“ (toliau – Projektas), kurio pareiškėja yra Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, projektavimo, ekspertizės paslaugų ir statybos užsakovo funkcijas, kiek tai susiję su Savivaldybei nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise valdomu turtu.

  1. Projekto esmė.

       Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pasirašė su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra Projekto finansavimo sutartį, pagal kurią Projekto vykdytojas (partneris) įsipareigoja pateikti dokumentus, užtikrinančius atitikimą Aprašo 79.1.1 „Jei žemės sklypą, kuriame statomas statinys ir (ar) statinį nuosavybės teise valdo arba naudoja savivaldybė ir jis pareiškėjui (partneriui) nėra perduotas valdyti ir naudoti patikėjimo teise ar kitais teisėto naudojimo pagrindais, savivaldybės taryba turi būti pavedusi pareiškėjui (partneriui) atlikti projekto veiklų (darbų) užsakovo funkcijas“ reikalavimams.

      Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas aplinkybes parengtas šis sprendimo projektas.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

     Šio sprendimo įgyvendinimui lėšos nereikalingos.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punkte nurodyta, kad savivaldybės taryba priima sprendimą dėl pavedimo savivaldybės administracijai ir kitiems subjektams atlikti infrastruktūros objektų projektavimo, ekpertizės paslugų ir statybos užsakovo funkcijas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, vadovaudamosi įstatymais, įgyvendina savivaldybių tarybos. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodyta, kad statytojas (užsakovas) – Lietuvos Respublikos juridinis asmuo ar kita organizacija, kurie investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda kitai organizacijai).