Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2021-08-27 Nr.25
KlausimasPR-841 (PR-841) Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-841 DĖL TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
PR-841 DĖL TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (PRIEDAS)
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslas.

             Sutikti perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą:

Eil.

Nr.

Perduodamo turto pavadinimas

Kiekis,

vnt.

Vieneto įsigijimo vertė, Eur

Bendra įsigijimo vertė, Eur

1.

Elektroninio žodyno kopija, įrašyta į USB atmintinę

33

4,23

139,59

2.

„Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ 8-osios elektroninės versijos kompiuterių programos licencija (inventoriniai numeriai nuo IT-018315/1 iki IT-018315/117)

117

4,04

472,68

Iš viso:

612,27

  1. Projekto esmė.

Biudžetinė įstaiga Nacionalinė švietimo agentūra raštu kreipėsi su prašymu sutikti perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą.                

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, atsižvelgiant į Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. birželio 15 d. raštą Nr. SD-1977 (1.6 E) „Dėl turto perdavimo nuosavybės teise valdyti“.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Sprendimui vykdyti Savivaldybės lėšų skirti nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.