Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-864 (PR-864) Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-864 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
PR-864 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
PR-864 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
PR-864 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslai

Sprendimo projektu siūloma:

  1. Perduoti biudžetinėms įstaigoms lopšeliams – darželiams valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą pagal 1 priedą.
  2. Perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Jančiūnų universaliam daugiafunkciam centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Butrimonių lopšelio – darželio patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą pagal 2 priedą.
  1. Projekto esmė

Biudžetinėms įstaigoms lopšeliams – darželiams perduodamas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas įsigytas įgyvendinant projektą: „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“. Projekto tikslas – taikant inovacijas ir skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje pagerinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę.

Projektu įdiegta inovatyvi virtuali ugdymo(si) aplinka kiekvienoje veiklą tobulinančioje ikimokyklinio ugdymo mokykloje (Šalčininkų lopšelis – darželis „Vyturėlis“, Šalčininkų lopšelis – darželis „Pasaka“, Jašiūnų lopšelis – darželis „Žilvitis“, Eišiškių lopšelis – darželis „Žiburėlis“, Zavišonių lopšelis – darželis „Varpelis“), kurios įgyvendinimui įsigytos interaktyviosios priemonės/įranga ir edukacinė mokymosi platforma/aplinka bei pasitelkiant konsultuojančios mokyklos – Vilniaus lopšelis – darželis ,,Lazdynėlis“ ir planuojamo Konsultanto patirtį išugdyti personalo savarankiški gebėjimai profesionaliai ir kūrybiškai taikyti skaitmenines technologijas, kurti inovatyvias ugdymo(si) priemones ir aplinką bei rinktis vaikus įgalinančius ugdymo(si) scenarijus ir veiklas. Perduodamo turto finansavimo šaltinis – 3ES.

Biudžetinė įstaiga Butrimonių lopšelis – darželis reorganizuojama prijungimo prie biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Jančiūnų universalaus daugiafunkcio centro būdu. Reorganizuotos biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Butrimonių lopšelio – darželio ilgalaikis ir trumpalaikis turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Butrimonių ir Jančiūnų universaliajam daugiafunkciam centrui, todėl biudžetinė įstaiga Šalčininkų r. Butrimonių lopšelis – darželis kreipėsi su prašymu leisti perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Jančiūnų universaliam daugiafunkciam centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ilgalaikį ir trumpalaikį turtą.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-620 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų prašymus.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.