Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-851 (PR-851) Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-851 DĖL MATERIALAUS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
PR-851 DĖL MATERIALAUS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (1 PRIEDAS)
PR-851 DĖL MATERIALAUS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (2 PRIEDAS)
PR-851 DĖL MATERIALAUS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (3 PRIEDAS)
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslai.

Šiuo sprendimu siūloma sutikti perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms (savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį turtą pagal 1 priedą ir trumpalaikį turtą pagal 2 priedą.

                Perėmus Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn 1 punkte nurodytą turtą, perduoti biudžetinėms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal sąrašus, nurodytus šio sprendimo 1 ir 2 prieduose. Perduodamas turtas bus naudojamas modernizuoti mokytojų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vietas, siekiant gerinti darbo sąlygas.

  1. Projekto esmė.

                Nacionalinė švietimo agentūra raštu kreipėsi su prašymu sutikti perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą.            

                             Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, atsižvelgiant į Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. balandžio 6 d. raštą Nr. SD-847 (1.6 E) „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo nuosavybės teise valdyti“.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Sprendimui vykdyti Savivaldybės lėšų skirti nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.