Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-840 (PR-840) Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-840 DĖL PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO
PR-840 DĖL PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

DĖL PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO

  • Projekto tikslai.

 

    1. Pripažintą nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Šalčininkų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą nurašyti įstatymų nustatyta tvarka.
  • Projekto esmė.Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis:

 

  1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, reglamentuojančiu savivaldybės tarybos kompetenciją – sprendimų dėl disponavimo valstybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas;
  2. 2006 m. spalio mėn. 9 d. pagal perdavimo-priėmimo aktą Nr.4T-436 iš Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patikėjimo teise buvo gautas materialusis ilgalaikis turtas – daugiafunkcinis įrenginys „Samsung SCX-4216F/XEV ( inventorinis Nr. RSA1834124, pradinė įsigijimo vertė 308,86 Eur, likutinė vertė 2021-05-31 0,00 Eur). Šiuo turtu pagal Panaudos sutartį naudojosi Kalesninkų Mykolo Rudzio mokykla. 2021 m. kovo 2 d. turtas grąžintas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai. Turtas yra funkciškai nudėvėtas, nenaudojamas. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05- 13 įsakymu Nr. DĮV-663 turtas pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio bei technologinio nusidėvėjimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2014 m. lapkričio 5 d. LRV nutarimo Nr. 1228 redakcija) 12.2 punktu, reglamentuojančiu valstybės turto nurašymo kriterijus apskaitoje.

Valstybės turto nurašymo procedūra suderinta su Turto valdymo ir ūkio departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (2021 m. birželio 2 d. raštas Nr. 8D-723 ,,Dėl sutikimo nurašyti turtą). Siūloma nurašyti tiesiogiai.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.              Nereikia
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams). Norminių teisės aktų keisti nereikia.