Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.21
KlausimasPR-763 9. PR-763. Dėl pritarimo UAB „Vilniaus vandenys“ projekto įgyvendinimo sutarties projektui
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas J.Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-763 DĖL PRITARIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIES PROJEKTUI
PR-763 DĖL PRITARIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIES PROJEKTUI (1 PRIEDAS)
PR-763 DĖL PRITARIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIES PROJEKTUI (2 PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

  • Projekto tikslai.

 

Sprendimo projekto tikslas – pritarti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ (toliau - Priemonė „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“) UAB „Vilniaus vandenys“ projekto įgyvendinimo sutarties projektui.

  • Projekto esmė.

 

Sprendimo projekto esmė – UAB „Vilniaus vandenys“ ketina teikti paraišką pagal priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo tinklų tiesimo Šalčininkų rajone (Šalčininkų m, Eišiškių m.) finansavimui gauti.

Paraiška teikiama su sąlyga, jei Šalčininkų rajono savivaldybė įsipareigos užtikrinti, kad gyventojai prisijungs prie pastatytų nuotekų tvarkymo tinklų ir bus pasiekti atitinkami stebėsenos rodikliai. Jei rodikliai nebus pasiekti, savivaldybė prisiims visą finansinę riziką (kompensuoti bet kokias sumas, baudas, ar bet kokias kitas UAB „Vilniaus vandenys“ patirtas išlaidas ar privalomas gražinti sumas pagal priemones).

Reikalavimus projektui nustato Aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-189 patvirtintas Priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas).

Konkretūs stebėsenos rodikliai bus nustatomi individualiai projektui teikiant paraišką.

Teikiamo sutarties projekto sąlygos suderintos su UAB „Vilniaus vandenys“.

    1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Sutarties projekto 2.1.2. papunktis.
  • Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

 

Galiojančių norminių teisės aktų naikinti ar keisti nereikia.