Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.21
KlausimasPR-765 27. PR-765. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas R.Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-765 DĖL ŠALČININKŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
PR-765 SPRENDIMAS DĖL ŠALČININKŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
PR-765 SPRENDIMAS DĖL ŠALČININKŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
PR-765 SPRENDIMAS DĖL ŠALČININKŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
PR-765 SPRENDIMAS DĖL ŠALČININKŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
Aprašymas

Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-29 nutarimu Nr. 768 patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių nuostatomis, savivaldybė vykdo Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimo stebėseną, prireikus planą tobulina. Švietimo ir sporto skyriaus specialistai, atlikę švietimo būklės analizę, įvertino ugdymo(-si) poreikių tenkinimą, ugdymo kokybę, mokyklų tinklo efektyvumą. Rengiant savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos planą (toliau – Planą), svarstytos kelios galimos ugdymo įstaigų veiklos vizijos. Sprendimo projektu reglamentuojama esamos srities situacija. Šalčininkų savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje pastebimos neigiamos demografijos tendencijos: mažėja ne tik savivaldybės gyventojų skaičius, tačiau ir auga jų amžiaus vidurkis (visuomenės senėjimas). Dėl pastarosios priežasties, vaikų, galinčių lankyti ugdymo įstaigas, mažėja dar labiau. Ši tendencija plano analizėje yra pripažįstama kaip pagrindinis savivaldybės ugdymo sistemos iššūkis, siekiant išsaugoti jos finansavimą (pajamas iš švietimo paslaugų teikimo) ir valdomo turto racionalumą (kuo mažiau moksleivių konkretaus ploto ugdymo įstaigos pastate, tuo jo ir teritorijos išlaikymas vienam ugdytiniui tampa brangesnis). Užtikrinant ugdymo gimtąja kalba prieinamumą, vienoje vietoje veikia 2 - 3 ugdymo įstaigos vykdančios vienodas bendrojo ugdymo programas, į ką taip pat atsižvelgiama rengiant planą.

Mokyklų tinklo esamą padėtį atspindi šie pagrindiniai veiksniai:

  1. Mažėja mokinių ir klasių komplektų skaičius.
  2. Dėl nepakankamo mokinių skaičiaus klasėse (mažesnis negu nustatytas Mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje) reikia skirti papildomas lėšas pedagogų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.
  3. Nepakankama specialiųjų poreikių mokinių integracija atskirose bendrojo ugdymo mokyklose, jiems trūksta kvalifikuotos specialiosios pagalbos specialistų.

4.Mokyklose, kurių pradinio ugdymo klasėse yra mažai mokinių, neefektyviai naudojamos mokymui skiriamos lėšos – finansuojamos tuščios mokymosi vietos.

  1. Mokyklose yra jungtinių klasių komplektų, kuriuose mokosi dviejų klasių mokiniai.
  2. Mažas mokinių skaičius 11–12 klasėse mažose gimnazijose reikalauja netradicinių sprendimų.
  3. Žemesni negu šalies vidurkis savivaldybės ugdymo įstaigų moksleivių Lietuvių kalbos ir literatūros VBE rezultatai.

Įvertinus Šalčininkų savivaldybės išskirtinę situaciją, keliama prielaida, jog ilgojo tipo gimnazijos turi efektyvesnę vaikų, tėvų motyvavimo sistemą, stipresnį interesą užtikrinti mokinių ugdymosi tęstinumą toje pačioje įstaigoje, išsaugojant maksimalius galimus vaikų skaičius klasėse ir atitinkamai – finansuojamų klasių komplektus.

Mokyklos pertvarkomos: reorganizuojant, pertvarkant mokyklas, prijungiant jas kaip skyrius (numatyta ikimokyklinio ugdymo įstaigų reorganizaciją ir jungimo prie gimnazijų būdu) taip, jog savivaldybėje liktų mokyklos su teritorinio, kalbinio ir skirtingų ugdymo programų nekonkuravimo principais.

Sprendimo projektu siekiamas patvirtinti Šalčininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas. Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą: nėra. Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintas.