Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.21
KlausimasPR-759 4. PR-759. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Z.Palevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-759 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGINĖS ALGOS
PR-759 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGINĖS ALGOS
Aprašymas

1.Projekto tikslai. Įgyvendinti Šalčininkų rajono savivaldybės mero siūlymą dėl savivaldybės kontrolierės Violetos Zareckienės 2020 m. tarnybinės veiklos vertinimo.

2.Projekto esmė.

Pagal Įstatymo 27 str. 5 d. ,,Įstaigos vadovo tarnybinę veiklą vertina šį valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, o kai įstaigos vadovą į pareigas priima kolegiali institucija, – šios institucijos vadovas.“

Savivaldybės meras įvertino Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolierės Violetos Zareckienės 2018 m. veiklą labai gerai.

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 27 str. 8 d. yra nustatyta, kad „Kai valstybės tarnautojo tarnybinė veikla įvertinama labai gerai, tiesioginio vadovo rašytiniu motyvuotu siūlymu valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu:

1) valstybės tarnautojui gali būti nustatoma didesnė pareiginė alga, taikant ne mažiau kaip 0,5 ir ne daugiau kaip 1,5 didesnį koeficientą, negu jam iki tarnybinės veiklos vertinimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau neviršijant tai pareigybei nustatyto didžiausio koeficiento, arba

2) valstybės tarnautojui gali būti taikomos Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nustatytos skatinimo priemonės, arba

3) karjeros valstybės tarnautojas, išskyrus kadencijai priimtą valstybės tarnautoją, gali būti perkeliamas į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, išskyrus pareigas, kurioms įstatymais yra nustatyta kadencija, toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr.1176 „Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 54 p. numatyta, kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali institucija, sprendimas dėl siūlymų įgyvendinimo priimamas artimiausiame posėdyje.

Atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, išimtinei Savivaldybės tarybos kompetencijai priskirta priimti sprendimus dėl savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymo, parengtas sprendimo projektas „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos.“ Padidinta koeficiento dalis –0,5 (baziniais dydžiais).