Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.21
KlausimasPR-741 21. PR-741. Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas R.Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-741 DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PR-741 DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PR-741 DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  • Projekto tikslai ir esmė.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1211 pakeistos Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo nuostatos, susijusios su gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas dydžių nustatymu, priklausomai nuo asmens gaunamų pajamų ir turimo turto.

Teisinis reglamentavimas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato, kad socialinių paslaugų teikimas savo teritorijos gyventojams yra savarankiška Savivaldybės funkcija. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 3 punktas nurodo, kad kiekviena savivaldybė patvirtina savivaldybės gyventojų mokėjimo už tam tikrų rūšių socialines paslaugas tvarką, išsamiai nustatančią mokėjimo dydžius, atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas sąlygas ir atvejus, pagalbos pinigų mokėjimo savivaldybės gyventojams atvejus, finansinių galimybių vertinimą ir kitas sąlygas. Mokėjimo aprašo 4 punktas nurodo, kad konkretų asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį nustato savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir Mokėjimo aprašu.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-05-25 d. įsakymu Nr. A1-444 „Dėl Laikino

atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Šalčininkų rajono socialinių paslaugų įstaigose (Šalčininkų socialinių paslaugų centre, Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centre, Čiužiakampio senelių globos namuose) bus teikiamos laikino atokvėpio paslaugos teikiant pagalbą į namus, dienos socialinę globą asmens namuose, trumpalaikę socialinę globą institucijoje. Yra būtina nustatyti mokėjimo už šias paslaugas sąlygas.

Vadovaujantis šiais teisės aktais iš esmės keičiamas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 kovo 30 d. sprendimu Nr. T-1380 patvirtintas Mokėjimo už socialines paslaugas Šalčininkų rajone tvarkos aprašas. Parengta nauja šio sprendimo redakcija (toliau – Aprašas).

Šiuo Aprašu nustatomi asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas (socialinę priežiūrą, dienos, trumpalaikę, ilgalaikę socialinę globą institucijoje) dydžiai, pagalbos pinigų mokėjimas, asmens finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimas, mokesčio sumažinimo ar atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas galimybės Šalčininkų rajono savivaldybėje.

                             Pagalbos pinigų dydį per mėnesį siūloma didinti nuo 0,5 iki 1 bazinės socialinės išmokos (BSI).

                             Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Sprendimo projekto įgyvendinimui lėšų nereikės.      Socialinė globa asmenims su sunkia negalia finansuojama iš valstybės biudžeto tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui ir asmens mokamos dalies.

                             Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                             Priėmus teikiamą sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

                             Antikorupcinis sprendimo projekto vertinimas neatliekamas.