Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.34
KlausimasPR-1102 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1102 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
PR-1102 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1102 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslas ir uždaviniai.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų planą.

Sprendimo  projekto uždavinys –  nustatyti veiksnius, turinčius įtaką gyventojų socialinių paslaugų poreikiams, socialinių paslaugų plėtros prioritetus, socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis bei lėšų poreikį socialinėms paslaugoms finansuoti.

Socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 ir 3 dalyje numatyta, kad savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas. Socialinių paslaugų teikimo mastui ir rūšims pagal gyventojų poreikius nustatyti savivaldybė kasmet sudaro ir tvirtina socialinių paslaugų planą.

Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų planas (toliau – Socialinių paslaugų planas) parengtas vadovaujantis Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132.

Socialinių paslaugų planas atitinka Šalčininkų rajono savivaldybės 2016-2022 metų strateginio plėtros plano 4 prioriteto „Saugi ir sveika aplinka“, 4.1. tikslo – Formuoti socialiai saugią ir sveiką aplinką, 4.1.1. uždavinį – Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą“.

Pateiktame Savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų plane yra atlikta socialinių paslaugų analizė, numatytos priemonės, vykdytojai, finansavimo šaltiniai ir lėšų poreikis 2022 metams.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Socialinių paslaugų plano priemonėms finansuoti savivaldybės biudžeto lėšos patvirtintos rajono savivaldybės 2022 m. biudžete.  

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams. Priimtas sprendimo projektas įtakos korupcijai neturės.