Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Ugdymas šeimoje

Šalčininkų rajono savivaldybė praneša, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. tėvai (globėjai, rūpintojai) turės galimybę vaikus ugdyti šeimoje. Vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje tėvams (globėjams, rūpintojams) Šalčininkų rajone padeda organizuoti šios švietimo įstaigos:. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija (mokymo kalba - lietuvių), Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazija (mokymo kalba - lenkų), Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija (mokymo kalba – rusų).

Vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys vaiką ugdyti šeimoje, prašymą dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą pateikia mokyklos vadovui. Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.  Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje ir dokumentus už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai, rūpintojai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų. Kartu su prašymu dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pateikiami šie dokumentai:

- tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;

- užpildytas klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;

- švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (toliau – rekomendacija) (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą);

- vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);

- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos;

- savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos.

Visa ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarka išdėstyta Ugdymo šeimoje įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame 2020 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 504 „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedamas).

DĖL UGDYMOSI ŠEIMOJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ (UGDYMĄSI) ŠEIMOJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO