easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

UAB „Tvarkyba“ valdyba skelbia konkursą UAB „Tvarkyba“ direktoriaus pareigoms eiti


Įmonės pavadinimas: UAB „Tvarkyba"

Pareigų pavadinimas: Direktorius

Darbo vieta: Šalčininkai

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį (inžinerijos, ekonomikos ar vadybos krypties)išsilavinimą;
2. Turėti 2 metų vadovavimo darbo patirties;
3. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Bendrovės veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;
4. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus ir kitų Bendrovei nustatytų tikslų ir uždavinių vykdymą, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus įsakymus, Bendrovės įstatus, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus ir šiuos pareiginius nuostatus ir gebėti juos taikyti.
5. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, suprasti įstatymų ir norminių teisės aktų reikalavimus, veiklos organizavimo bei veikimo principus;
6. Mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
7. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme;
8. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;
9. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis;
10. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentas:

Pretendentai asmeniškai privalo pateikti UAB „ Tvarkyba“ Valdybos pirmininkui šiuos dokumentus iki 2020 m. vasario 14 d. 15:00 val. (imtinai):
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir aukštąjį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir jų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Vadovaujamo darbo patirtį įrodančius dokumentus.
5. Savo, kaip įmonės vadovo, veiklos programą.

Dokumentai priimami adresu:
Vilniaus g. 49, Šalčininkai, kab.121, tel.8 380 20209, 8 686 24 598
El. pašto adresas: romuald.monkevic@salcininkai.lt

Pretendentų atrankos būdas:
Konkursas susideda iš pokalbio ir vadovo veiklos programos vertinimo.

easy to read