easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Skelbiami konkursai švietimo įstaigų vadovų pareigoms užimti

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo”, skelbiami konkursai:

 1. Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti.
 2. Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktoriaus pareigoms eiti.
 3. Šalčininkų r. Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
 4. Šalčininkų r. Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
 5. Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
 6. Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
 7. Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
 8. Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
 9. Šalčininkų r. Eišiškių Stanislavo Rapolionio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
 10. Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
 11. Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
 12. Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Pareigybės grupė: biudžetinės įstaigos vadovas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 10,71-11,37 pareiginės algos baziniais dydžiais (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo taikoma Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“, Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis, Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos, Baltosios Vokės E. Ožeškovos, Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos, Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazijos, Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos, Kalesninkų L. Narbuto gimnazijos ir Eišiškių muzikos mokyklos direktoriams); 11,7-11,81 pareiginės algos baziniais dydžiais (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo taikoma Eišiškių gimnazijos, Eišiškių S. Rapolionio gimnazijos ir  Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos direktoriams).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo” (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

2.5. turėti magistro laipsnį ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos arba 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kurios atitinka švietimo pagalbos įstaigos, į kurią kandidatuojama, bent vieną iš vykdomų funkcijų (taikoma Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriui).

 1. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo”, reikalavimus.
 5. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 6. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
 7. Papildomi reikalavimai:

9.1. mokėti lenkų kalbą (taikoma pretenduojantiems į  Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“, Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“, Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos, Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos, Butrimonių A. Krepštul gimnazijos,  Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazijos, Eišiškių gimnazijos, Kalesninkų L. Narbuto gimnazijos, Eišiškių muzikos mokyklos, Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos direktorių pareigas);

Pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 3. Gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopija.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija(-os). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali būti pateiktos buvusių darbdavių rekomendacijos.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Pretendentas dokumentus gali pateikti:

- iki 2021 m. birželio 25 d. d. įskaitytinai į Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio ir Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio - darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigas;

- iki 2021 m. birželio 30 d. įskaitytinai į Šalčininkų r. Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos ir Šalčininkų r. Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos direktoriaus pareigas;

- iki 2021 m. liepos 2 d. į Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos ir Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigas;

- iki 2021 m liepos 8 d. įskaitytinai į Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos ir Šalčininkų r.  Eišiškių gimnazijos direktoriaus pareigas;

- iki 2021 liepos 12 d. įskaitytinai į Šalčininkų r. Eišiškių S. Rapolionio gimnazijos ir Šalčininkų r. Kalesninkų L. Narbuto gimnazijos direktoriaus pareigas;

- iki 2021 m. liepos 19 d. įskaitytinai į Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos ir Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos direktoriaus pareigas.

Dokumentų pateikimo būdai:

 • Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, 404 kab., (Vilniaus g. 49, Šalčininkai);
 • elektroniniu paštu henrik.danulevic@salcininkai.lt;
 • registruotu laišku Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 49, LT-17 116 Šalčininkai.

Konkurso paskelbimo data: 2021 m. kovo 19 d.

Pretendentų atrankos posėdžių datos:

2021 m. liepos 8 d. – Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ ir Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“;

2021 m. liepos 13 d. – Šalčininkų r. Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos ir Šalčininkų r. Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos;

2021 m. liepos 15 d. – Šalčininkų r. Butrimonių A. Krepštul gimnazijos ir Šalčininkų r. Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazijos;

2021 m. liepos 20 d. – Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos ir Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos;

2021 m. liepos 22 d. – Šalčininkų r. Eišiškių S. Rapolionio gimnazijos ir Šalčininkų r. Kalesninkų L. Narbuto gimnazijos;

2021 m. liepos 29 d. – Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos ir Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos.

Kontaktinė informacija: Henrik Danulevič, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 380) 30 197, mob. 8 682 85332, el. p henrik.danulevic@salcininkai.lt.

easy to read