Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Perkame butą

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka butą Šalčininkų mieste.

Pirkimas vykdomas remiantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr.1036.

Pirkimo objektas: vienas 40 kv. m – 60 kv. m naudingojo ploto butas Šalčininkų mieste. Butas bus nuomojamas kaip tarnybinis būstas.

Pastaba. Būsto naudingasis plotas – gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įstatytų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų) suminis grindų plotas. Į naudingąjį plotą neįeina balkonų, lodžijų, terasų, nešildomų rūsių grindų plotas.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: su pirkimo dokumentais galima susipažinti Šalčininkų rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.salcininkai.lt (galima atspausdinti pasiūlymą ir jį užpildyti). Pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje. Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 380) 30196.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: pasiūlymai ir parduodamo buto dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Pasiūlymai priimami iki 2022-04-14, 10.00 val. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje Vilniaus g. 49, Šalčininkų mst., tel (8 380) 30196.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: kandidatas pateikia nustatytos formos pasiūlymą; būsto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas; kadastrinių matavimų bylos kopiją; būsto energinio naudingumo sertifikato kopiją; įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas; bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka; pažymas apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas; kitus dokumentus.

Pasiūlymas ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedami įgalinimus patvirtinantys dokumentai.

Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke su užrašu „Buto Šalčininkų mieste pirkimas“, nurodant kandidato rekvizitus.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data ir laikas: 2022-04-14 10.00 val.

Perkamo būsto vertinimo kriterijai:  mažiausia 1 kv. m kaina,  statybos metai, buto energinio naudingumo klasė.

SĄLYGOS