Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kvietimas teikti paraiškas programos „Veiklus jaunimas“ 4.6 priemonei „Partnerystė“

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas programos „Veiklus jaunimas“ 4.6 priemonei, kuri yra skirta regionų, savivaldybių ar Europos lygiu veikiančių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimui neformalaus mokymosi ir jaunimo srityje.

Projektais turėtų būti siekiama šių tikslų:

- sutelkti išteklius ir patirtį, siekiant kuo labiau padidinti programos „Veiklus jaunimas“, taip pat kitų jauniems žmonėms ir jaunimo darbuotojams skirtų iniciatyvų, kurios vykdomos vietos, regioniniu ar Europos lygmeniu, poveikį;
- taikant programos „Veiklus jaunimas“ sukurtus modelius ir praktiką, teikti įkvėpimo ir stiprinti gebėjimus tų įstaigų ir organizacijų, kurios siekia padidinti investicijas į jaunimą skatindamos neformalaus mokymosi veiklą ir plėtodamos įgūdžius ir kompetenciją;
- perduoti tai, ko išmokta įgyvendinant sėkmingus veiksmus ir iniciatyvas neformalaus mokymosi ir jaunimo srityje;
- skatinti viešojo sektoriaus ir jaunimo srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų sinergiją ir bendradarbiavimą;
- skatinti kelti bendrąjį jaunimo įgūdžių lygį, pirmenybę teikiant švietimui ir mokymui asmenų, kurių įgūdžiai prasti, taip pat mažiau galimybių turinčio jaunimo, įskaitant anksti mokyklą paliekančius asmenis ir asmenis, kurių išsilavinimo lygis žemas, bedarbius, migrantus ir neįgalius asmenis;
- skatinti pripažinti darbą su jaunimu ir įteisinti neformalaus mokymosi veiklą Europos Sąjungoje.

Remiama veikla

Bus remiama veiklos programos, kurią sudaro viena ar kelios veiklos rūšys pagal programą „Veiklus jaunimas“:
a) tarptautiniai jaunimo mainai;
b) vietinės arba tarptautinės jaunimo iniciatyvos;
c) Europos savanorių tarnyba;
d) mokymo ir bendradarbiavimo tinklų kūrimas.

Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Pasiūlymus gali teikti:
- vietos ar regioninės viešosios įstaigos,
- ne pelno įstaigos, veikiančios Europos lygmeniu jaunimo srityje (ENGO), kurios turi organizacijų narių bent aštuoniose (8) programos „Veiklus jaunimas“ šalyse.
Jei projekte nurodyta, kad veiklos programa turi būti įgyvendinama kartu su vienu ar keliais bendrais organizatoriais (B procedūra), tokia organizacija (tokios organizacijos) gali būti: 
- nevyriausybinės ne pelno organizacijos, 
- vietos ar regioninės viešosios įstaigos, 
- ne pelno įstaigos, veikiančios Europos lygmeniu jaunimo srityje (ENGO), kurios turi organizacijų narių bent aštuoniose (8) programos „Veiklus jaunimas“ šalyse.

Pareiškėjai turi turėti juridinį statusą ir turi būti teisėtai įregistruoti vienoje iš programos šalių ne mažiau kaip dvejus metus.

Veiklos trukmė

Veiklos programa turi būti pradedama įgyvendinti nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d.
Veiklos programa gali būti įgyvendinama dvejus metus (24 mėnesius).

Biudžetas

Visas bendram projektų finansavimui pagal šį kvietimą teikti paraiškas numatytas biudžetas yra 1 200 000 EUR.
Vienam projektui skiriama ne daugiau kaip 100 000 EUR.
Galutinė paraiškų pateikimo data
Paraiškos turi būti išsiųstos ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 1 d. šiuo adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
‘Youth in Action’ programme — EACEA/22/09
BOUR, 04/029
Avenue du Bourget 1
1140 Brussels BELGIUM
Papildoma informacija Išsamias gaires pareiškėjams ir paraiškos anketas rasite internete adresu:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_6_en.php

Irina Lovkelienė