Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie numatomą statyti pastatą

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Vieno buto gyvenamojo namo Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., Ilgalaukio k. 5 statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai.

 STATYBVIETĖS ADRESAS IR ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS:

Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., Ilgalaukio k. 5

Sklypo kad. Nr. 8520/0012:324

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS:

Gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastatas

ŽEMĖS SKLYPO ESAMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS IR BŪDAS:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita;

Naudojimo būdas – Gyvenamosios teritorijos.

Naudojimo pobūdis - Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGĖJAS:

MB „MYKOLO“ į.k. 304113016

PV Aistė Ražauskaitė-Ubartė Tel. 8 655 00868, info@ubami.lt

Arch. Mykolas Svirskis, info@svirskis.com

STATYTOJAS:

D. Č.

GAUTI INFORMACIJĄ, SUSIPAŽINTI SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS GALIMA*:

• Šalčininkų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje

https://salcininkai.lt/architektura-ir-statyba/statiniu-projektavimo-viesinimas/1811 

• Elektroniniu paštu info@ubami.lt , projekto vadovė Aistė Ražauskaitė-Ubartė, Tel. 8 655 00868

TEIKTI PASIŪLYMUS RAŠTU DĖL RENGIAMO PROJEKTO GALIMA*:

• Paštu adresu Žemaičių g. 11-4, Kaunas

• Elektroniniu paštu info@ubami.lt

ORGANIZUOJAMAS VIEŠAS SUSIRINKIMAS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE TIESIOGINĖS GARSO IR VAIZDO TRANSLIACIJOS BŪDU:

2022 m. vasario mėn. 4 d. nuo 19:00val. iki 20:00val, prisijungus prie šios nuorodos:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmM5ZTQ4YjgtYTQ0Ny00MzRjLTk0MjAtYzU5MjdmMDUyOTYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203b3f59f-ceb7-4007-9acf-33668ca336a9%22%2c%22Oid%22%3a%22fb569dff-73bf-4429-b990-55008fb6c01b%22%7d 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI