easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Pranešėjų apsauga

Šalčininkų rajono savivaldybėje informaciją vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali pateikti bet kuris fizinis asmuo, kurį su Savivaldybės administracija, Savivaldybės įstaiga ar įmone sieja ar siejo tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams. 

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;

8) pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;

9) kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;

10) pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;

11) kitų pažeidimų.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 • tiesiogiai kreipdamasis į Savivaldybės administracijos kompetetingą subjektą (vyriausioji specialistė, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Ivona Ščensnovič, tel. 0 380 30190, el. p. ivona.scensnovic@salcininkai.lt , 427 kab.);
 • atsiųsdamas informaciją Savivaldybės administracijos elektroniniu pašto adresu pranesk@salcininkai.lt;
 • paštu Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, adresu: Vilniaus g. 49, Šalčininkai, atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta žemiau nurodyta informacija. Siunčiant pranešimą paštu, po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

Informacija gali būti teikiama užpildant  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 ,,Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą Pranešimo apie pažeidimą formą arba apie pažeidimą pranešant laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta žemiau nurodyta informacija ir nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nurodo:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti;
 • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 • savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
 • jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;
 • ar apie pažeidimą jau yra kam nors pranešęs ir, jei pranešė, kam buvo pranešta,ar buvo gautas atsakymas;
 • kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą.

Nuo informacijos apie pažeidimą gavimo įstaigoje visiems Įstatymo nustatyta tvarka informaciją apie pažeidimus pateikusiems asmenims taikomos asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 • saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
 • konfidencialumo užtikrinimas;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį;
 • teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo.

Prieš informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį ar pranešėją dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis, grasinti imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių.

Draudžiama daryti neigiamą poveikį ir informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ar pranešėjo šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms, dirbantiems įstaigoje arba kitame su įstaiga subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, kuriame informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens šeimos narys, giminaitis, kolega dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo gali patirti neigiamų padarinių. Šiems asmenims, kurie dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo patyrė neigiamą poveikį, taikomos Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnio nuostatos.

Kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per įstaigos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, jis pateikia pranešimą kompetentingai institucijai, kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ FORMA

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJU APSAUGOS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. LAPKRIČIO 14 D. NUTARIMAS NR. 1133 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“

DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

 

easy to read