Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės

 

Kas yra vaiko minimalios priežiūros priemonė?

Vaikui teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, kuriomis siekiama teigiamų jo elgesio pokyčių. Ši priemonė skiriama nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Kokie yra vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo pagrindai?
Kai vaikas padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką

Kai vaikas padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė

Kai vaikas padarė administracinį nusižengimą, tačiau jam, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė

Kai Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenimis, nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų. Šiuo atveju minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos tik tada, kai yra išnaudotos visos švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybės
Kokios vaikui gali būti skiriamos minimalios?


Lankytis pas specialistą

Lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, tarp jų – nevyriausybinę organizaciją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme

Tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas

Dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti šio įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį

Gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus

Dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese

Atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą
Kas yra vaiko vidutinės priežiūros priemonė?


Tai priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.
Ši priemonė gali būti skiriama ne jaunesniam kaip 14 metų vaikui. Vaiko vidutinės priežiūros priemonę skiria teismas

Kas yra vaikų socializacijos centras? Tai prie bendrojo ugdymo mokyklų priskiriama valstybinė specializuota įstaiga, vykdanti vidutines priežiūros priemones
Kada vaikui gali būti skiriama vidutinės priežiūros priemonė?


- kai jis padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo
požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui


- kai minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo
pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių. Išskyrus atvejus, kai minimalios priežiūros priemonės buvo paskirtos vaikui už mokyklos nelankymą.

Kas gali kreiptis dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo? Dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo turi teisę kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, seniūnija, prokuroras ir teismas (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų)
Kam pateikiamas prašymas dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo? 

Prašymas dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės
skyrimo pateikiamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui
(registruojant prašymą su pridedamais dokumentais Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 1 langelyje arba siunčiant jį el. p. priimamasis@salcininkai.lt)

* Vaikui minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skiriamos ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų.

LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Prašymo dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės forma (kai kreipiasi mokykla /įstaiga / institucija) 

Prašymo dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės forma (kai kreipiasi tėvai / globėjai / rūpintojai)