Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Vaiko gerovė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme ir  Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytas funkcijas bei vadovaudamasi patvirtintu metinės veiklos planu:

1) kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydama vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą;

2) surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti;

3) nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų šio įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo;

4) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia šio įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;

5) teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl vaiko socialinės integracijos plano parengimo;

6) koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;

7) teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;

8) atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

 

Eil.Nr.

Komisijos narys
(vardas, pavardė)

Komisijos nario pareigos Komisijos nario kontaktai
1.

Pirmininkė –

Jurgita Lapinskaitė-Tolstošejeva

 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

 

Tel. 8 380 20134

El. p. jurgita.tolstosejeva@salcininkai.lt

2.

Sekretorė -

Aleksandra Sankovska

 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

 

Tel. 8 380 30175

El. p. aleksandra.sankovska@salcininkai.lt

3. 

Komisijos narė -

Sonata Rus

 Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė  

Tel. 8 380 20213

El. p. sonata.andriukonis@salcininkai.lt

4. 

Komisijos narė –

Santa Boreišo

 Šalčininkų socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja koordinuojanti socialinį darbą su šeimomis  

Tel. 8 380 51398

El. p. info@sspc.lt

5. 

Komisijos narė -

Barbara Gurska

 Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus specialistė  

Tel. 8 380 34019

El. p. barbara.gurska@probacija.lt

6. 

Komisijos narys -

Zdislavas Kulevičius

 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Šalčininkų rajono savivaldybėje vyriausiasis specialistas-gynėjas  

Tel. 8 614 87073

El. p. zdislavas.kulevicius@vaikoteises.lt

7. 

Komisijos narys -

Vytautas Jancevičius

 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus vyriausiasis prokuroras, arba kitas jo paskirtas prokuroras

Tel. 8 5 275 6330

El. p. vytautas.jancevicius@prokuraturos.lt

8. 

Komisijos narė -

Leokadija Palevič

 Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Tel. 8 380 51227

El. p. leokadija.palevic@gmail.com

9. 

Komisijos narė -

Danelja Laimutė Sliževska

 VšĮ Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė  

Tel. 8 380 51298

El. p. info@salcininkupspc.lt

10. 

Komisijos narys -

Stanislav Voicechovskij

 L. e. Šalčininkų rajono savivaldybės         administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pareigas  

Tel. 8 380 20132

El. p. stanislav.voicechovskij@salcininkai.lt
11.

Komisijos narys –

Andrej Vilkanec

 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariato Veiklos  skyriaus vyriausiasis tyrėjas  

Tel. 8 380 51044

El. p. andrej.vilkanec@policija.lt
12. 

Komisijos narė -

Sniežana Voitukovič

 Šalčininkų rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos vyr. specialioji pedagogė  

Tel. 8 380 30168

El. p. ppt@salcininkai.lt

 

 

TEISINĖ INFORMACIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  
REKOMENDACIJOS DĖL KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOSE
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS TVARKA