Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Vaiko gerovė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme ir  Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytas funkcijas bei vadovaudamasi patvirtintu metinės veiklos planu:

1) kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydama vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą;

2) surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti;

3) nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų šio įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo;

4) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia šio įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;

5) teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl vaiko socialinės integracijos plano parengimo;

6) koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;

7) teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;

8) atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

Eil. Nr.

Komisijos narys (vardas, pavardė)

Komisijos nario pareigos

Komisijos nario kontaktai

1.

Pirmininkė –

Jurgita Lapinskaitė-Tolstošejeva

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Tel. 8 380 20134

Mob. 868686366

jurgita.tolstosejeva@salcininkai.lt

2.

Sekretorė -

Aleksandra Sankovska

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. 8 380 30175

aleksandra.sankovska@salcininkai.lt

3.

Komisijos narė -

Sonata Rus

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. 8 380 20213

sonata.andriukonis@salcininkai.lt

4.

Komisijos narė -

Barbara Gurska

Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus specialistė

Tel. 8 380 34019

salcininkai@probacija.lt

5.

Komisijos narys -

Zdislavas Kulevičius

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Šalčininkų rajono savivaldybėje vyriausiasis specialistas-gynėjas

Tel. 8 614 87073

zdislavas.kulevicius@vaikoteises.lt

6.

Komisijos narys -

Gžegož Masian

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Tel. 8 380 51044

gzegoz.masian@policija.lt

7.

Komisijos narė -

Leokadija Palevič

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel. 8 380 51227

leokadija.palevic@gmail.com

8.

Komisijos narys -

Sergejus Korotčenka

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroras

Tel. 8 380 51492

sergejus.korotcenka@prokuraturos.lt

9.

Komisijos narė -

Danelja Laimutė Sliževska

VšĮ Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė

Tel. 8 380 51298

info@salcininkupspc.lt

10.

Komisijos narys -

Andžejus Urbelevičius

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Tel. 8 380 20132

andzejus.urbelevicius@salcininkai.lt

11.

Komisijos narė -

Sniežana Voitukovič

Šalčininkų rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos vyr. specialioji pedagogė

Tel. 8 380 30168

ppt@salcininkai.lt

 

TEISINĖ INFORMACIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  
REKOMENDACIJOS DĖL KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOSE