Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

1) kurti korupcijai atsparią aplinką;

2) didinti antikorupcinį sąmoningumą;

3) sistemiškai ir koordinuotai šalinti korupcijos rizikos veiksnius, mažinti korupcijos riziką;

4) sudaryti prielaidas darniam ir veiksmingam korupcijos prevencijos subjektų sistemos veikimui;

5) mažinti ekonomines korupcijos paskatas;

6) užtikrinti aktyvų privataus sektoriaus subjektų ir visuomenės įsitraukimą į korupcijos prevenciją;

7) skatinti skaidrų, sąžiningą ir atvirą administracinių, viešųjų ir kitų paslaugų teikimą.

Pagrindinės korupcijos prevencijos priemonės:

1) korupcijos rizikos analizė;

2) korupcijos prevencijos planavimo dokumentai;

3) teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;

4) pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;

5) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;

6) korupcijos rizikos valdymo vertinimas;

7) atsparumo korupcijai lygio nustatymas;

8) antikorupcinių elgesio standartų diegimas.

 

ATSAKINGI UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

PAREIKŠTI NUSIŠALINIMAI

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ SURINKIMAS

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

ANTIKORUPCINIS VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

PRANEŠIMAI APIE KORUPCIJĄ

PASIŪLYMAI IR INICIATYVOS KORUPCIJOS PREVENCIJAI VYKDYTI

DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, BEI REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ANTIKORUPCINĖ POLITIKA

VEIKSMŲ GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ TVARKOS APRAŠAS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

ETIKOS KODEKSAS TEISĖS AKTAI


INFORMACIJA APIE ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLĄ

INFORMACIJA APIE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONES


ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS ATASKAITOSKOMISIJOS DARBO PLANAI

DARBUOTOJŲ ATŽVILGIU VYKDYTOS LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

VTEK REKOMENDACINĖS GAIRĖS DĖL DOVANŲ IR PASLAUGŲ PRIĖMIMO APRIBOJIMŲ

 


PAREIGYBĖS, Į KURIAS PRETENDUOJANT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ
vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus nuostatomis

Asmenį į  pareigas skiriantis asmuo Pareigų sąrašai
Šalčininkų rajono savivaldybės meras Sąrašas
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Sąrašas