easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

1) kurti korupcijai atsparią aplinką;

2) didinti antikorupcinį sąmoningumą;

3) sistemiškai ir koordinuotai šalinti korupcijos rizikos veiksnius, mažinti korupcijos riziką;

4) sudaryti prielaidas darniam ir veiksmingam korupcijos prevencijos subjektų sistemos veikimui;

5) mažinti ekonomines korupcijos paskatas;

6) užtikrinti aktyvų privataus sektoriaus subjektų ir visuomenės įsitraukimą į korupcijos prevenciją;

7) skatinti skaidrų, sąžiningą ir atvirą administracinių, viešųjų ir kitų paslaugų teikimą.

Pagrindinės korupcijos prevencijos priemonės:

1) korupcijos rizikos analizė;

2) korupcijos prevencijos planavimo dokumentai;

3) teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;

4) pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;

5) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;

6) korupcijos rizikos valdymo vertinimas;

7) atsparumo korupcijai lygio nustatymas;

8) antikorupcinių elgesio standartų diegimas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

 

 

ATSAKINGI UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJA
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ANTIKORUPCINĖ POLITIKA
VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS
ANTIKORUPCINIS VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
TEISĖS AKTŲ IR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS
KOKUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ
KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ
INFORMACIJOS APIE ASMENĮ SURINKIMAS
PAREIKŠTI NUSIŠALINIMAI
PRANEŠIMAI APIE KORUPCIJĄ
ETIKOS KODEKSAS
DARBUOTOJŲ ATŽVILGIU VYKDYTOS LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS
ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMAS

INFORMACIJA APIE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONES

 

 

easy to read