Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:
1) atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
2) atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
3) užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
4) teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
5) įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
6) skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos priemonės:
1) korupcijos rizikos analizė;
2) kovos su korupcija programos;
3) teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektais numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
4) informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimas;
5) informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
6) visuomenės švietimas ir informavimas;
7) nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
8) kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ SURINKIMAS

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJOS

ATSAKINGI UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

ANTIKORUPCINIS VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

PRANEŠIMAI APIE KORUPCIJĄ

PASIŪLYMAI IR INICIATYVOS KORUPCIJOS PREVENCIJAI VYKDYTI

DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, BEI REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ANTIKORUPCINĖ POLITIKA

VEIKSMŲ GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ TVARKOS APRAŠAS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

ETIKOS KODEKSAS TEISĖS AKTAI


INFORMACIJA APIE ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLĄ

INFORMACIJA APIE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONES


ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS ATASKAITOSKOMISIJOS DARBO PLANAI

DARBUOTOJŲ ATŽVILGIU VYKDYTOS LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

VTEK REKOMENDACINĖS GAIRĖS DĖL DOVANŲ IR PASLAUGŲ PRIĖMIMO APRIBOJIMŲ

 


PAREIGYBĖS, Į KURIAS PRETENDUOJANT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ
vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus nuostatomis

Asmenį į  pareigas skiriantis asmuo Pareigų sąrašai
Šalčininkų rajono savivaldybės meras Sąrašas
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Sąrašas