Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Dėl daugiakalbių civilinės būklės aktų įrašų liudijančių išrašų išdavimas

Civilinės metrikacijos skyrius išduoda Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo ir mirties) įrašus liudijančius išrašus (toliau – išrašas) bei gimimo, santuokos sudarymo ir mirties įrašų išrašus (Forma A, Forma B ir Forma C) pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis.

Asmens prašymu prie gimimą, santuoką, mirtį liudijančių išrašų išduodamos daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL 2016 L 200, p. 1).

Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau. Išrašai, išskyrus gimimo įrašą liudijantį išrašą ir mirties įrašą liudijantį išrašą, išduodami asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui. Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą. Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Civilinės metrikacijos skyrius išrašus išduoda remdamasis civilinės būklės aktų įrašų duomenimis, esančiais Lietuvos Respublikos Gyventojų registre.

Nuo vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra Europos Sąjungos nare, tačiau  pereinamuoju laikotarpiu ir toliau lieka galioti Europos Sąjungos teisė. Susitarime dėl išstojimo yra nustatytas pereinamasis, arba įgyvendinimo, laikotarpis, kuris pasibaigia 2020 m. gruodžio 31 d. (su galimybe jį pratęsti). Remiantis Susitarimo 127 straipsnio nuostata, jeigu Susitarime nenustatyta kitaip, pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje bus taikoma Europos Sąjungos teisė. Atsižvelgiant į tai, jog Susitarimo nuostatos neaptaria Reglamento (ES) 2016/1191 taikymo/(ne)taikymo Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje pereinamuoju laikotarpiu, darytina išvada, jog  Reglamento (ES) 2016/1191 nuostatos, įsigaliojus Susitarimui, turėtų būti toliau taikomos Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Taigi, Jungtinėje Karalystėje išduoti viešieji dokumentai, patenkantys į Reglamento (ES) 2016/1191 taikymo sritį, ir toliau (iki pereinamojo laikotarpio pabaigos) priimami nereikalaujant juos tvirtinti pažyma apostille, taip pat šie dokumentai galės būti pateikiami su Reglamente (ES) 2016/1191 nustatytomis daugiakalbėmis standartinėmis formomis.