Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo (toliau – prašymas) pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą;

2) nė vienas jaunos šeimos narys, būdamas visiškai veiksnus (išskyrus jaunos šeimos vaikus), ir jaunos šeimos vaikai iki kreipimosi į Šalčininkų rajono savivaldybę dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto. Jeigu asmens nuosavybės teise turėtas ar asmeniui nuosavybės teise priklausantis būstas atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnio 2 punkto b papunktyje nustatytus būsto požymius, laikoma, kad jauna šeima atitinka šiame punkte nustatytą reikalavimą.

3) įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose (Į Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją kreipiamasi tuo atveju kai ketinama įsigyti pirmąjį būstą Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje);

4) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.

Suteikiamų subsidijų dydžiai:

1) jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

2) jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

3) jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

4) jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.

Ne daugiau kaip 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Jeigu jauna šeima, gavusi jai priklausančio dydžio subsidiją, įgyja teisę į didesnę subsidiją, jai suteikiama šių subsidijų skirtumo dydžio papildoma subsidija. 

Jauna šeima, pageidaujanti gauti finansinę paskatą, kreipiasi į Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją, pateikdama Prašymą ir papildomus dokumentus:

  1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie kiekvieno jaunos šeimos nario nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;
  2. jaunos šeimos turto deklaraciją už kalendorinius metus;
  3. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);
  4. vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinančius dokumentus;
  5. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti;
  6. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
  7. atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
  8. institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvadą apie tai, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi);

8 statybą leidžiantį dokumentą, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti;

  1. kitus dokumentus, įrodančius jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą.

Prašymas ir, jeigu reikia, papildomi dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu. Pareiškėjas, pateikdamas Prašymą elektroniniu būdu, Prašymo formą pildo Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

Išsamesnė informacija teikiama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje (218, 219 kab.), telefonu (8 380) 20 221, (8 380) 30 196 arba elektroniniu paštu: ivona.scensnovic@salcininkai.lt.