Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija

Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (toliau - Kompensacija) turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka nurodytus reikalavimus:

  1. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau - Įstatymas) 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių (dydžiai nurodyti žemiau);

2) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;

3) Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išsinuomojo fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą.

Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė neviršija šių dydžių:

1) asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 51 VRP dydžio ir turtas – 56 VRP dydžių;

2) dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 106 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių;

3) keturių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 31 VRP dydžio ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių.

Valstybės remiamų pajamų dydis nuo 2021 metų sausio 1 d. - 128 eurai.

Dėl Kompensacijos mokėjimo asmenys kreipiasi į Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją.

Kreipdamasis dėl Kompensacijos mokėjimo, asmuo pateikia:

  1. Nustatytos formos prašymą;
  2. Ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos sutartį, pagal kurią išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje. Būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
  3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  4. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus;
  5. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
  6. Pažymą apie šeimos sudėtį.

Asmenys ir šeimos, gaunantys Kompensaciją, neišbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo, tačiau Kompensacijos gavimo laikotarpis neįskaitomas į buvimo šiame sąraše laikotarpį.

Asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į Kompensaciją, Kompensacijos dydis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir Bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ patvirtintą metodiką.

Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, skaičius savivaldybėje nustatomas atsižvelgiant į valstybės biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją Savivaldybės biudžetui, skirtą Kompensacijoms mokėti, ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydį.

Kreipdamiesi dėl Kompensacijos asmenys ir šeimos apie save turi pateikti teisingus duomenis, o pasikeitus materialinei padėčiai, įsigijus nuosavą būstą ar nepranešus apie gyvenamosios vietos pakeitimą, neteisėtai gauta kompensacija turės būti sugrąžinta.

Kompensaciją gaunantys asmenys ir šeimos privalo kasmet iki gegužės 1 d. deklaruoti savo turtą, įskaitant pajamas, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. To nepadarius, bus ne tik nutraukiamas kompensacijos mokėjimas, bet ir išbraukiama iš sąrašų socialinio būsto nuomai.

Asmenims ir šeimoms būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimas nutraukiamas, kai:

1) asmenys ar šeimos įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis už nustatytą Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau - Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 2 punkte;

2) asmens ar šeimos, gaunančių būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, deklaruoto turto vertė ar pajamos daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius (dydžiai nurodyti aukščiau);

3) asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka nepateikė turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos;

4) pasibaigia Nekilnojamojo turto registre įregistruota būsto nuomos sutartis;

5) per 3 mėnesius nuo būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo sustabdymo šio straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju skolininkas nepadengia įsiskolinimo už būsto nuomą arba nepateikia Civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodytos garantijos, atitinkančios įsiskolinimo sumą.

Išsamesnė informacija teikiama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje (218, 219 kab.), telefonu (8 380) 20 221, (8 380) 30 196 arba elektroniniu paštu: ivona.scensnovic@salcininkai.lt.