Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

ATMINTINĖ NORINTIEMS ĮREGISTRUOTI, IŠREGISTRUOTI TRAKTORIUS, SAVAEIGES IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINAS BEI JŲ PRIEKABAS BEI, ATLIKTI TECHNINĘ APŽIŪRĄ

TECHNINĖS APŽIŪROS GRAFIKAS 2017 M.

TECHNINĖS APŽIŪROS GRAFIKAS 2018 M.

TECHNINĖS APŽIŪROS GRAFIKAS 2019 M. 

TECHNINĖS APŽIŪROS GRAFIKAS 2020 M. 

TECHNINĖS APŽIŪROS GRAFIKAS 2021 M.

TECHNINĖS APŽIŪROS GRAFIKAS 2022 M. 

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖS APŽIŪROS TVARKA 
Patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30d. įsakymu Nr. 207

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS Patvirtintos Lietuvos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384


TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOS, SAVAEIGĖS MAŠINOS AR PRIEKABOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

 

PRANEŠIMAS APIE PARDUOTĄ TRAKTORIŲ AR PERLEISTAS DAIKTINES TEISES Į JĮ

PRAŠYMAS DĖL REGISTRO DUOMENŲ KEITIMO

REGISTRAVIMO PRAŠYMAS
TRAKTORIŲ ĮREGISTRAVIMAS
Registruojami traktoriai, savaeigės žemės ūkio ir kitų savaeigių mašinų, kurių variklio galia viršija 8 KW,  taip pat jų priekabos ir puspriekabės.
Traktoriams įregistruoti pateikiami šie dokumentai:
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
- ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas (šių taisyklių 10 punkte numatytu atveju), pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas;
- dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo-pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo – priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita;
- techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai, įregistruojant naują traktorių:
- įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Atitikties įvertinimo taisyklėse;

Įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą:
- dokumentas, patvirtinantis techninius duomenis;
- dokumentas, patvirtinantis, kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;
- įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną – dokumentas, patvirtinantis, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.5 (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458).

- Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
- dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

 

 

REGISTRO DUOMENŲ KEITIMAS
Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl registro duomenų pakeitimo, kai:
pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių;
pasikeičia traktoriaus savininko duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta (adresas); juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas);
pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys;
pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas;
prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas.
 Kiekvienu traktoriaus savininko arba daiktinių teisių į traktorių pasikeitimo atveju turi būti pakeisti registro duomenys, traktorių įsigijęs asmuo negali jo parduoti ar kitaip perleisti nepakeitęs registro duomenų.
registro duomenų keitimo atvejais registruojantis asmuo pateikia  2 priede nustatytos formos prašymą pakeisti registro duomenis, registravimo dokumentą, dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
Išskirtini šie registro duomenų keitimo atvejai, kai pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių:
naujasis traktoriaus savininkas pateikia  tokius pat nurodytus dokumentus įregistruojant traktorius arba paveldėjimo teisės liudijimą. Tuo atveju, kai traktoriaus pirkėjas ir pardavėjas yra fiziniai asmenys, nuosavybė į traktorių gali būti perduota pagal jų sudarytą laisvos formos sutartį. Mokėjimo dokumentai ir perdavimo – priėmimo aktas šiuo atveju gali būti nepateikiami, jeigu to nenumato sutarties sąlygos;
kai traktoriaus pardavėjas ir pirkėjas yra fiziniai asmenys ir kreipiasi į savivaldybės administraciją kartu, vietoj  ankstesniame punkte išvardytų dokumentų jie gali 3 priede numatytą pirkimo pardavimo sutartį.

TRAKTORIŲ IŠREGISTRAVIMAS
Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl traktoriaus išregistravimo, kai:
baigiasi laikinos registracijos terminas;
numato traktoriaus toliau neeksploatuoti;
traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui;
traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį;
Pageidaujantis išregistruoti traktorių registruojantis asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;, registravimo dokumentą ir valstybinio numerio ženklą. Valstybinio numerio ženklas nepateikiamas, jei traktorius buvo įregistruotas laikinai, paliekant anksčiau užsienyje išduotą valstybinio numerio ženklą.
Išregistruojantis asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas bei užpildo  nustatytos formos  pranešimą apie parduotą ar kitu būdu perleistą traktorių;
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įgijęs asmuo, registro duomenis turi pakeisti per mėnesį nuo įsigijimo dienos.

TECHNINĖ APŽIŪRA
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų  techninės apžiūros atliekamos  kas dveji metai. Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą.
Traktorius į techninę apžiūrą pateikiamas švarus, be prikabintų mašinų.

Traktoriaus savininkas (valdytojas) pateikia šiuos dokumentus:
- traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių;
- traktoriaus registracijos dokumentą;
- dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Techninės apžiūros metu tikrinama, ar:
-registravimo dokumente nurodyti duomenys atitinka faktinius duomenis;
- traktoriaus techninė būklė, komplektiškumas, sistemų, junginių veikimas atitinka Techninius reikalavimus eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms  ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms (priedas), Kelių eismo taisyklių bei traktoriaus gamintojo nurodytus  reikalavimus.

Jeigu traktorius atitinka numatytus reikalavimus, atlikus techninė apžiūra išduodamas techninės apžiūros talonas, kuriame nurodoma techninės apžiūros atlikimo ir kitos techninės apžiūros data.
Pakartotinai atliekamos techninės apžiūros metu tikrinami tik tie reikalavimai, kurių traktorius neatitiko.
Traktoriaus savininkas ar valdytojas gali pateikti jį techninei apžiūrai savivaldybei nepriklausomai nuo traktoriaus registracijos vietos.


RINKLIAVA
Rinkliava mokama   Valstybinės mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąsk. Nr. LT247300 0101 1239 4300, esančią Swedbank AB, banko kodas - 73000, gavėjo kodas – 188659752,  įmokos kodas - 53085
Už traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą  mokamas - 6,80 EUR mokestis.
Už traktoriaus priekabos techninę apžiūrą - 5,50 EUR.
Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą - 17 EUR.
Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą - 10 EUR.
Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų    keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų  ir jų priekabų registre - 15,00 EUR.
Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal  grafiką  papildomai imama  9,90 EUR valstybės rinkliava,
Už registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 7,50 EUR.
Už traktoriaus, savaeigės mašinos  (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą - 4,20 EUR.