easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

PRAŠYMO įgyvendinti duomenų subjekto teises forma.

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB yra įtvirtintos tokios duomenų subjektų teisės:

1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje;

2. teisę susipažinti su Šalčininkų rajono savivaldybės tvarkomais savo asmens duomenimis;

3. teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis;

4. teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisę būti pamirštam“), išskyrus reglamente ir įstatymuose nustatytus atvejus;

5. teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;

6. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

7. teisę į asmens duomenų perkeliamumą.


Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti šiame apraše nurodytas teises (išskyrus 1 punkte nurodytą teisę būti informuotam), privalo asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašęs elektroniniu parašu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu jos leidžia tinkamai identifikuoti asmenį) pateikti rašytinį prašymą (toliau - Prašymas).

Prašymas turi būti pateikiamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai, el. paštas: priimamasis@salcininkai.lt

Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie tai, kokią šiame apraše nurodytą teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.

Jeigu duomenų subjektas Prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija duomenų subjektui taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.

Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:
1. jeigu Prašymas pateikiamas tiesiogiai Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, duomenų subjektas valstybės tarnautojui ar darbuotojui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. jeigu Prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su Prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. jeigu Prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu jos leidžia tinkamai identifikuoti asmenį.

Duomenų subjektas šiame apraše nurodytas teises turi teisę įgyvendinti pats arba per atstovą.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija turi teisę atsisakyti pateikti duomenų subjektui jo prašomą informaciją, jeigu duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, pateikdama atsisakymą pateikti prašomą informaciją, privalo raštu nurodyti atsisakymo pateikti prašomą informaciją motyvus.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija duomenų subjekto Prašymą privalo išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į Prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų Prašymų skaičių. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija privalo per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos informuoti duomenų subjektą apie Prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą ir pateikti termino pratęsimo priežastis.

 Duomenų subjektų teisės Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje įgyvendinamos neatlygintinai.

easy to read