easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Duomenų apsaugos politika

 

Asmens duomenys Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkomi vadovaujantis šiais principais:

• Asmens duomenys renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir nėra tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytais prieš renkant asmens duomenis.
• Teisėtumo, skaidrumo ir sąžiningumo principas. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Šalčininkų rajono savivaldybė informaciją apie asmens duomenų tvarkymą skelbia viešai interneto svetainėje, užtikrinant skaidrumą, įgyvendinamos kitos šiame apraše nustatytas priemonės.
• Asmens duomenys tvarkomi taip, kad duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami.
• Duomenų kiekio mažinimo principas. Asmens duomenys tvarkomi tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
• Saugojimo trukmės apribojimo principas. Asmens duomenys saugomi tokia forma ir terminais, kad jais naudotis būtų galima ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
• Taikomos priemonės siekiant užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą ir vientisumą.


Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje taikomos organizacinės ir techninės duomenų apsaugos priemonės, užtikrinančios:
• duomenų konfidencialumą – apsaugant duomenis nuo neteisėto atskleidimo;
• duomenų vientisumą – apsaugant duomenis nuo nesankcionuoto ar atsitiktinio duomenų pakeitimo, praradimo ar sunaikinimo,
• duomenų prieinamumą – apsaugant duomenis nuo nesankcionuotos prieigos. Duomenys yra pasiekiami tik teisę dirbti su asmens duomenimis turintiems specialistams ir tik tokia apimtimi, kiek yra būtina paslaugos suteikimui.


Planuojant pradėti asmens duomenų tvarkymo veiklą bei tvarkant duomenis, savivaldybė vertina tokios veiklos galimą neigiamą poveikį duomenų subjektui. Siekiant sumažinti galimai neigiamą poveikį asmenų privatumui numatomos standartizuotosios ir pritaikytosios duomenų apsaugos, organizacinių ir techninių priemonių taikymas.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, siekdama duomenų tvarkymo skaidrumo, sąžiningumo ir atskaitomybės, įgyvendindama šią politiką dokumentuoja duomenų tvarkymo veiklą. Skelbia informaciją apie duomenų tvarkymą viešai, teikia informaciją duomenų subjektams.

Asmens duomenų apsaugos politika peržiūrima ir prireikus tikslinama ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Vidaus audito skyrius ne rečiau kaip kartą per trejus metus atlieka asmens duomenų tvarkymo organizacinių ir techninių saugumo priemonių įgyvendinimo auditą.

easy to read