easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo konkurse

Kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2023 metų projektų atrankos konkurse

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau - Priemonė) įgyvendinimo Šalčininkų rajono savivaldybės projektų atrankos konkursą.

2023-03-14 Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu DĮV-(3.1 E)-347 „Dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šalčininkų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Priemonės įgyvendinimo Šalčininkų rajono savivaldybėje Aprašas bei Aprašo nustatyta tvarka seniūnijoms skirtos Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos šios Priemonės įgyvendinimui.

Iš viso Priemonės įgyvendinimui numatyta skirti 21 353 EUR Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Didžiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma negali būti didesnė nei seniūnijai skirta lėšų suma.

Seniūnijoms skirtos lėšos:

Eil.

Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Skiriama lėšų (Eur)

1.

Šalčininkų r. Akmenynės seniūnija

988

2.

Šalčininkų r. Baltosios Vokės seniūnija

1388

3.

Šalčininkų r. Butrimonių seniūnija

1300

4.

Šalčininkų r. Dainavos seniūnija

1011

5.

Šalčininkų r. Dieveniškių seniūnija

1360

6.

Šalčininkų r. Eišiškių seniūnija

2255

7.

Šalčininkų r. Gerviškių seniūnija

1491

8.

Šalčininkų r. Jašiūnų seniūnija

2108

9.

Šalčininkų r. Kalesninkų seniūnija

1367

10.

Šalčininkų r. Pabarės seniūnija

1164

11.

Šalčininkų r. Poškonių seniūnija

966

12.

Šalčininkų r. Šalčininkų seniūnija

4441

13.

Šalčininkų r. Turgelių seniūnija

1514

 

                                                                                             Iš viso:

21 353

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai –Šalčininkų rajono savivaldybės Akmenynės, Baltosios Vokės, Butrimonių, Dainavos, Dieveniškių, Eišiškių, Gerviškių, Jašiūnų, Kalesninkų, Pabarės, Poškonių, Šalčininkų, Turgelių seniūnijų teritorijose veiklą vykdančios:

- bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;

- jei tam tikroje savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Aprašo 45 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2023 m. kovo 30 d. iki 2023 m. gegužės 19 d. (paskutinė paraiškų teikimo diena).

Paraiškų teikimo būdas - nustatytos formos paraiška ir sąmata su priedais  pristatomos  Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai adresu: Vilniaus g. 49, Šalčininkai, 211 kab. (II aukštas). Paraiškos pasirašytos el. parašu teikiamos  elektroniniu būdu el. paštu svetlana.ciz@salcininkai.lt.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas), pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas kartu su paraiška ir sąmata pateikia šių dokumentų kopijas:

- pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

-  jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

- jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

- jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Aprašo 7 priedas);

- kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

 

Aktualios formos atsisiuntimui:

Priemonės įgyvendinimo aprašas

Paraiškos forma

Sąmata

Partnerio sutikimo dalyvauti projekte forma

Pavyzdinė projekto įgyvendinimo sutarties forma

 

Tinkamomis finansuoti laikomos  veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai (pagal Aprašo 12.1 – 12.6 p.):

  1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
  2. veikla, skirta atvykstantiems  ir  grįžtantiems  asmenims bei  asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
  3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
  4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
  5. veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų. 

  1. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Svetlana Čiž, tel. (8 380) 20 207, el. paštu: svetlana.ciz@salcininkai.lt (darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.)

easy to read