Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                   Šalčininkų rajono savivaldybės

                                                                                                                   administracijos direktoriaus

                                                                                                                   2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DĮV-405

 

 

SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Socialinio būsto nuoma

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo pagal patvirtintus sąrašus.

Išnuomojant socialinį būstą, pirmenybė teikiama šeimoms ir asmenims, įrašytiems į buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų sąrašą. Išnuomojant savivaldybės socialinį būstą nustatomi šie prioritetai:

1. Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų sąrašas.

2. Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys, sąrašas.

3. Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių), sąrašas.

      4. Jaunų šeimų sąrašas.

      5. Bendrasis sąrašas.

6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, sąrašas.

Siūlant gyvenamąsias patalpas šeimai ar asmeniui, įrašytai į sąrašą socialiniam būstui išsinuomoti, yra atsižvelgiama į laisvų patalpų kambarių skaičių, gyvenamojo ploto normatyvus bei asmens šeimos narių skaičių.

Jei prieš socialinio būsto suteikimą patikrinus įrašyto į sąrašą šeimos ar asmens dokumentus paaiškėja, kad išnyko sąlygos, suteikiančios šeimai ar asmeniui teisę į socialinio būsto nuomą ar jo sąlygų pagerinimą, būstas šeimai ar asmeniui neišnuomojamas ir šeima ar asmuo išbraukiama iš sąrašo.

Savivaldybės gyvenamąsias patalpas savivaldybės Taryba gali išnuomoti ir neįrašytiems į sąrašus šeimoms ir asmenims jei jie neteko būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių ir Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo gyventi būsto, šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, ir šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, taip pat vienišiems judėjimo negalią turintiems asmenims.

Šeimoms ar asmenims, netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių ir Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturintiems kito tinkamo gyventi būsto, šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, ir šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, taip pat vienišiems judėjimo negalią turintiems asmenims, būstas išnuomojamas nesilaikant sąrašų prioritetų bei eiliškumo.

Socialinis būstas yra skiriamas pagal šeimų ir asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą, pagal seniūnijas. Jeigu seniūnijoje nėra šeimų ar asmenų, pageidaujančių apsigyventi savivaldybės socialiniame būste, šis būstas, atsižvelgus į sąrašų prioritetus ir eiliškumą, pasiūlomas kitų seniūnijų šeimoms ar asmenims, įrašytiems į savivaldybės sąrašus socialiniam būstui išsinuomoti.

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2010, Nr. 125-6376);

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 670 „Dėl metinių pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 14-575; 2007, Nr. 73-2897; 2011, Nr. 23-1101);

 

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T-757 „Dėl šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašų sudarymo, išbraukimo iš sąrašų ir gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Išnuomojant socialinį būstą, šeimos ir asmenys pateikia  dokumentus, suteikiančius teisę į socialinį būstą:

   1. Metinę Gyventojo (šeimos) turto deklaraciją pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymą už vienerius metus (12 paskutinių mėnesių) prieš socialinio būsto suteikimą.

   2. Seniūnijos pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių).

   3. Pažymą apie šeimos sudėtį.

Šeimos ir asmenys, netekę būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių ir pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą, pateikia Bendrojo skyriaus („vieno langelio“) darbuotojui rašytinį prašymą, pažymas iš seniūnijos apie asmens (visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį, dokumentą, patvirtinantį būsto išnuomojimo būtinybę.

Šeimos, auginančios penkis ir daugiau vaikų, ir šeimos, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, vieniši judėjimo negalią turintys asmenys, pateikia Bendrojo skyriaus („vieno langelio“) darbuotojui rašytinį prašymą, pažymas iš seniūnijos apie asmens (visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį, Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotą turimą turtą ir gautas pajamas už vienerius metus (12 paskutinių mėnesių.

 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ala Junickaja, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 380) 20 221, el. p. ala.junickaja@salcininkai.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Galina Šamašova, Turto valdymo skyriaus vedėja, tel. (8 380) 30 196, el. p. galina.samasova@salcininkai.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Dokumentai priimami visus metus.

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Savivaldybės socialinis būstas išnuomojamas trejų metų laikotarpiui.

Socialinio būsto nuomininkas privalo kas trejus metus Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti turimą turtą ir gautas pajamas už vienerius metus (12 paskutinių mėnesių) ir pateikti deklaraciją savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui.

 

Socialinio būsto nuomininko (jo šeimos) deklaruotam turimam turtui ar gautoms pajamoms viršijant didžiausius Vyriausybės nustatytus dydžius ar nuosavybės teise įsigijus būstą, socialinio būsto nuomos sutartis nutraukiama nuomos sutartyje nustatyta tvarka.

14.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-

 

__________________________________