Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

ŠALČININKŲ RAJONO GYVENTOJŲ SĄRAŠAI SOCIALINIAM BŪSTUI GAUTI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu bei Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-757 „Dėl Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašų sudarymo, išbraukimo iš sąrašų ir gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2014 m. gruodžio 31 d. sudaryti sąrašai savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti. Į sudarytus sąrašus įrašyta 279 šeimos ir asmenys:

1. į Jaunų šeimų sąrašą -     67;
2. į Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių), sąrašą -  48;
3. į Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų sąrašą -  21;
4. į Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys, sąrašą - 43;
5. į Bendrąjį sąrašą -     90;
6. į Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, sąrašą – 10.

 Sąrašai sudaromi du kartus: iki birželio 30 d. ir iki gruodžio 31 d.:
 1. Į sąrašą birželio 30 d. įrašomi (išbraukiami, perrašomi į kitą sąrašą) šeimos ir asmenys, pateikusieji prašymą ir dokumentus iki birželio 1 d.
 2. Į sąrašą gruodžio 31 d. įrašomi (išbraukiami, perrašomo į kitą sąrašą) šeimos ir asmenys, pateikusieji prašymą ir dokumentus iki gruodžio 1 d.

 Šalčininkų rajono gyventojai gali susipažinti su sąrašais kiekvienoje Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos seniūnijoje pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje (218, 219 kab.).

 Šeimos ir asmenys, įrašyti į atitinkamą sąrašą savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti, pasikeitus duomenims, privalo informuoti Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrių bei pateikti šeimos ar asmens duomenų pasikeitimus įrodančius dokumentus, jeigu:
 1. keitėsi gyvenamosios vietos adresas (pateikia iš seniūnijos pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą);
 2. šeima ar asmuo nuosavybės teise įgijo būstą;
 3. keitėsi šeimos narių skaičius (gimė vaikai, mirė šeimos narys, keitėsi pavardė, susituokė, išsituokė ir t. t.);
 4. pratęstas (nepratęstas) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka asmens ar šeimos nario pripažinimas nedarbingu ar iš dalies darbingu arba asmeniui ar šeimos nariui sukakusiam senatvės pensijos amžių, nustatyta (nenustatyta) specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, taip pat atsirado (išnyko) pagrindas asmeniui (šeimos nariui) turėti dokumentą, patvirtinantį sirgimą sunkios formos lėtinėmis ligomis, įrašytomis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvirtinamą sąrašą.