Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Keleivių vežimas lengvaisiais automobiliais taksi bei autobusais licencijos

LICENCIJŲ IR LICENCIJOS KORTELIŲ VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI BEI AUTOBUSAIS VIETINIAIS MARŠRUTAIS IŠDAVIMO, GALIOJIMO, SUSTABDYMO IR PANAIKINIMO TVARKA

I. LICENCIJŲ IR LICENCIJOS KORTELIŲ IŠDAVIMAS

1. Licencijos ir licencijos kortelės vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi bei vežti keleivius autobusais vietiniais maršrutais (toliau - licencijos ir licencijos kortelės) išduodamos Šalčininkų rajone registruotoms įmonėms.
2. Licencijos išduodamos neribotam laikui, tačiau turi būti perregistruojamos kas 5 metai.
3. Licencijos kortelių galiojimo laikas nustatomas:
3.1. lengviesiems automobiliams - iki 2 metų;
3.2. autobusams - iki 5 metų.
4. Norintys įsigyti (arba perregistruoti) licenciją Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos plėtros ir verslo skyriui (toliau Ekonomikos plėtros ir verslo skyriui) turi pateikti šiuos dokumentus:
4.1. nustatytos formos prašymą;
4.2. įmonės registravimo pažymėjimą ir įstatus, kuriuose pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių turi būti įrašyta veiklos rūšis, susijusi su keleivių vežimu sauskelių transportu. Individualios (personalinės) įmonės pateikia registravimo pažymėjimus;
4.3. dokumentus, įrodančius atitinkamą profesinę vežėjo kvalifikaciją;
4.4. dokumentus, įrodančius finansinį vežėjo pajėgumą;
4.5. mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėtas nustatytas mokestis (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).
5. Vežėjas, norintis įsigyti licencijos kortelę, Ekonomikos plėtros ir verslo skyriui privalo pateikti šiuos dokumentus:
5.1. nustatytos formos prašymą;
5.2. licenciją;
5.3. transporto priemonės registravimo liudijimą, jeigu transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise ir jo kopiją;
5.4. transporto priemonės naudotojo pažymėjimą ir nuomos sutarties kopiją, jeigu transporto priemonė yra nuomojama;
5.5. transporto priemonės nustatyto pavyzdžio techninės apžiūros taloną su galiojančia žyma ir jo kopiją;
5.6. mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį apie privalomų mokesčių sumokėjimą (atskiras kiekvienai kortelei mokamasis pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą tas korteles išduoti).
6. Licencijos kortelės galiojimo laikas tai pačiai transporto priemonei pratęsiamas, kai vežėjas kreipiasi į Ekonomikos plėtros ir verslo skyrių nepasibaigus licencijos kortelės galiojimo terminui arba praėjus ne daugiau kaip 15 dienų po jos galiojimo pasibaigimo. Licencijos kortelės galiojimo laikas pratęsiamas lengviesiems automobiliams iki 2 metų, autobusams - iki 5 metų. Kreipiantis vėliau, licencijos kortelė išduodama bendra tvarka.
7. Licencijas ir licencijos korteles išduoda Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius.
8. Licencijos ar licencijos kortelės išduodamos arba atsisakoma jas išduoti (nurodžius priežastis raštu) per 30 dienų nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia licencijai ar licencijos kortelei gauti, pateikimo Ekonomikos plėtros ir verslo skyriui dienos.
10. Licencijos ar licencijos kortelės neišduodamos (arba licencijos neperregistruojamos), jeigu:
10.1. pateikiami ne visi reikiami dokumentai;
10.2. dokumentai neatitinka licencijuojamos kelių transporto veiklos reikalavimų arba jie netinkamai įforminti;
10.3. pateikiami neteisingi duomenys;
10.4. įmonė neatitinka sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr.2090 patvirtintų Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių skyriuje "Licencijuojamos kelių transporto veiklos reikalavimai vežėjams";
10.5. pagal pateiktus dokumentus kelių transporto priemonė neatitinka keleivių vežimo reikalavimų.

II. LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS

11. Licencijas ir licencijos korteles registruoja Ekonomikos plėtros ir verslo skyriaus tarnautojas licencijų registre, kuriame nurodoma:
11.1. licencijos numeris;
11.2. licencijos turėtojas (įmonės kodas, pavadinimas, adresas);
11.3. licencijos rūšis;
11.4. licencijos išdavimo data;
11.5. licencijos galiojimo sustabdymo data;
11.6. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;
11.7. licencijos panaikinimo ar atsisakymo ją perregistruoti data;
11.8. pirmosios licencijos išdavimo data;
11.9. licencijos kortelių skaičius ir juose esantys duomenys;
11.10. duomenys apie panaikintas licencijos korteles arba korteles, kurių galiojimas sustabdytas.
III. LICENCIJŲ IR LICENCIJOS KORTELIŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

12. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius gali sustabdyti licencijos galiojimą, jeigu:
12.1. vežėjas pažeidžia įstatymus ar kitus teisės aktus, susijusius su įmonės veikla;
12.2. vežėjas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų ar kelių transporto veiklą reglamentuojančių teisės aktų;
12.3. Valstybinė mokesčių inspekcija praneša, kad įmonei, kuri verčiasi licencijuojama keleivių vežimo veikla, pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalį pritaikyta atitinkama sankcija pagal įsiteisėjusius nutarimus, nuosprendžius.
12.4 Vežėjas nustatytu laiku nepateikė dokumentų įrodančių vežėjo atitikimą licencijuojamos kelių transporto veiklos reikalavimams.
13. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius gali panaikinti licenciją, jeigu:
13.1. vežėjas pats nutraukia licencijuojamą veiklą;
13.2. vežėjas bankrutuoja;
13.3. paaiškėja, kad licencijai gauti buvo pateikti neteisingi duomenys;
13.4. per nustatytą laiką nepašalinamos priežastys ir pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas;
13.5. vežėjas padarė nusikaltimą, administracinį ar baudžiamąjį nusižengimą finansų sistemai ar ekonomikai ir verslo tvarkai;
13.6. vežėjas šiurkščiai pažeidžia paslaugų teikimo tvarką.
14. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius gali sustabdyti licencijos kortelės galiojimą, jeigu:
14.1. pažeidžiamos Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, Lietuvos Respublikos transporto pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklės, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės, Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės, Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklės ar kiti kelių transporto veiklą reglamentuojantys teisės aktai;
14.2. įmonei nepakanka finansinio pajėgumo naudoti transporto priemonę nustatytąja tvarka.
14.3. transporto priemonė naudojama neatlikus techninės apžiūros pagal nustatytus reikalavimus.
15. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius gali panaikinti licencijos kortelę, jeigu:
15.1. vežėjas pats atsisako naudotis licencijos kortele;
15.2. paaiškėja, kad licencijos kortelei gauti pateikti neteisingi duomenys;
15.3. per nustatytą laiką nepašalinamos priežastys ir pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos kortelės galiojimas;
15.4. lengvojo automobilio taksi vairuotojas pakartotinai pažeidžia kelių transporto veiklos licencijavimo arba kitus keleivių vežimą taksi reglamentuojančius teisės aktus.
16. Sustabdžius licencijos galiojimą, panaikinus licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinus licenciją apie tai skelbiama "Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai".
17. Panaikinus licenciją ar licencijos kortelę, išskyrus atvejus, nurodytus šios tvarkos 13.1 ir 15.1 punktuose, nauja licencija gali būti išduota bendra tvarka ne anksčiau kaip po 18 mėnesių, o licencijos kortelė - ne anksčiau kaip po 9 mėnesių nuo jų galiojimo panaikinimo. Terminas skaičiuojamas nuo licencijos ar licencijos kortelės grąžinimo Finansų ir ekonomikos plėtros skyriui dienos.
18. Licencijos ar licencijos kortelės galiojimo sustabdymas panaikinamas, jei per nustatytą licencijos ar licencijos kortelės galiojimo sustabdymo laikotarpį pašalinamos priežastys ir pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas jų galiojimas. Terminas skaičiuojamas nuo licencijos ar licencijos kortelės grąžinimo Finansų ir ekonomikos plėtros skyriui dienos. Licencijų ar licencijos kortelių galiojimo sustabdymą savo įsakymu panaikina Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius.
19. Vežėjas gali reikalauti raštu per 10 dienų paaiškinti licencijos ar licencijos kortelės galiojimo sustabdymo ar panaikinimo priežastis ir turi teisę šiuos sprendimus apskųsti teismui.
20. Licencija ar licencijos kortelė ne vėliau kaip per 15 dienų turi būti grąžinamos Finansų ir ekonomikos plėtros skyriui, kai:
20.1. licencijos ar licencijos kortelės galiojimas sustabdomas arba jos panaikinamos;
20.2. vežėjas pats nutraukia licencijuojamą veiklą ar atsisako naudotis licencijos kortele;
20.3. pasikeičia įmonės pavadinimas, jos buveinė ar transporto priemonės.
Pasikeitus įmonės pavadinimui, jos buveinei ar transporto priemonei grąžinta licencija ar licencijos kortelė vežėjui pakeičiama per 10 dienų.
21. Praradus licenciją ar licencijos kortelę, išduodami dublikatai su žyma "Dublikatas", jeigu pateikiamas motyvuotas praradimo paaiškinimas bei įrodoma, kad apie licencijos ar licencijos kortelės praradimą buvo paskelbta vietinėje spaudoje.