Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Bendrieji planai II

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šalčininkų miesto plotas – 297,30 ha;
1.2. Šalčininkų miesto gyventojų skaičius – 6722;
1.3. Numatomo rengti Šalčininkų miesto bendrojo plano juridinis pagrindas – Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2005-04-21 sprendimas Nr.T-863;
1.4. Šalčininkų miesto bendrasis planas – tai privalomas rajono lygmens, kompleksinio planavimo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatoma planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai.

2. Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tikslai ir uždaviniai

Šalčininkų miesto bendrojo plano tikslai:

2.1. Siekti geresnės miesto gyventojų gyvenimo kokybės ir užtikrinti darnią tolesnę miesto plėtrą;
2.2. Patikslinti Šalčininkų miesto ribas.

Šalčininkų miesto bendrojo plano uždaviniai:

2.3.Suformuoti miesto teritorijų vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus.
2.4.Tobulinti miesto istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją.
2.5.Numatyti miesto teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, formuoti rekreacines zonas.
2.6.Plėtoti miesto inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą.
2.7.Nustatyti miesto teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus.
2.8.Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.
2.9.Rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai.
2.10. Nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus.
2.11. Pagal bendrus vyraujančius požymius išdėstyti planuojamos teritorijos dalis, nurodant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir/ar pobūdį (pobūdis pažymimas tais atvejais, kai jo turinys įtakoja nustatomo teritorijos tvarkymo reglamento reikalavimus). Tuo atveju, kai nustatomi keli teritorijos ar žemės sklypo naudojimo būdai, juos būtina nurodyti.

3. Rengiant Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą būtina vadovautis atitinkamais teritorijų planavimo dokumentais ir teisės aktais

 

3.1. Patvirtintu Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu (Žin., 2002, Nr.110-4852);
3.2. Vilniaus apskrities bendruoju planu;
3.3. Šalčininkų rajono veiklos strateginiu planu 2003-2008 m. (patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2003-07-01 sprendimu Nr. T-126);
3.4. Atitinkamų institucijų išduotomis planavimo sąlygomis;
3.5. Kultūros vertybių bei gamtos paminklų registru;
3.6. Teritorijų planavimo įstatymu;
3.7. Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimų įstatymu;
3.8. Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymu;
3.9. Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklėmis (patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr.D1-263, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 14 d. Įsakymo Nr.D1-591 redakcija);
3.10. Šalčininkų rajono transporto infrastruktūros tyrimo ir plėtros 2005-2013 m. ataskaita;
3.11. Šalčininkų rajono turizmo plėtros galimybių studija 2004 m.

4. Bendrojo plano rengimo stadijos

4.1. Bendrojo plano rengimo stadijų turinys ir sudėtis nustatyti Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklėse (patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr.D1-263, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr.D1-591 redakcija).
4.2. Esamos būklės analizės stadijoje atliekamas Šalčininkų miesto:
4.2.1 teritorijos ir jos įtakos zonų gamtinės ir antropogeninės aplinkos įvertinimas: urbanistinės struktūros bei architektūrinės erdvinės kompozicijos; kraštovaizdžio morfologinės bei vizualinės struktūros;gamtos ir kultūros paveldo objektų, ekologinės apsaugos ir konservacinio prioriteto teritorijų; aplinkos (oro, vandenų, dirvožemio, fizikinės taršos lygio ir kt.) kokybės vertinimas.
4.2.2. demografinių tendencijų ir socialinės aplinkos būklės (kultūros, švietimo ir sporto, sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos infrastruktūros išvystymo) įvertinimas: teritorijos ekonominės būklės įvertinimas ( prekybos ir paslaugų infrastruktūros, turizmo ir poilsio infrastruktūros, pramonės išvystymo ir išdėstymo, užimtumo ir nedarbo lygio, investicijų lygio ir ypatumo); nustatomos planuojamos teritorijos plėtros galimybių ir kokybės potencialo bei raidos tendencijos ( ekonominės aplinkos – investicijų, pramonės, smulkaus ir vidutinio verslo, turizmo ir poilsio, užimtumo potencialo, gamtinės aplinkos – aplinkos kokybės gerinimo, kraštovaizdžio bei gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimo potencialo, urbanistinės plėtros – naujų teritorijų plėtros potencialo, esamų teritorijų atnaujinimo ir konversijos galimybės).
4.2.3. Esamos būklės analizės stadijoje naudojami paskutiniųjų 3 metų statistiniai ir kiti duomenys.
4.3. Koncepcijos rengimo stadijos metu:
4.3.1. parengiami galimų alternatyvių miesto teritorijų vystymosi siūlomų variantų palyginamoji analizė, jei nagrinėjamos kelios alternatyvos; teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymosi principai; parenkant teritorijos plėtros kryptis, zonų vystymo tipus, nustatant teritorijos naudojimo funkcinius prioritetus (funkcinis zonavimas), įtakos zonas bei už miesto teritorijų ribų esančių teritorijų tolesnio vystymo ar naudojimo perspektyvas; aplinkosauginių, paminklosauginių, vizualinių ir kitų teritorijos naudojimo apribojimų pasiūlymai.
4.3.2. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (Žin., 2004, Nr. 130-4650), nustatyta tvarka parengiamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas ir atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Planavimo organizatorius Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2004, Nr. 112-4189), nustatyta tvarka dėl koncepcijos rengimo stadijoje parengtų sprendinių ir vertinimo ataskaitos konsultuojasi su visuomene. Pagal visuomenės pateiktus pasiūlymus ir pastabas papildyta arba pataisyta ataskaita pateikiama vertinimo subjektams.
4.4. Sprendinių konkretizavimo stadijoje atliekamas: urbanistinės struktūros elementų bei architektūrinės erdvinės kompozicijos formavimas; reglamentų nustatymas pagal atitinkamą veiklą reglamentuojančių įstatymų ir atskirų rūšių (inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo komunikacijų, aukštybinių pastatų išdėstymo, didžiųjų prekybos centrų išdėstymo, kraštovaizdžio tvarkymo, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų naudojimo ir kt.) specialiųjų planų rengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus; socialinės, gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo vystymas, kultūrinės infrastruktūros plėtojimas; teritorijos gamtinio karkaso, ekologinės apsaugos zonų plėtojimas, biologinės įvairovės apsaugos nustatytų priemonių vystymas; skirtingo naudojimo būdo ir (ar) pobūdžio (pobūdis pažymimas tais atvejais, kai jo turinys įtakoja nustatomo teritorijos tvarkymo reglamento reikalavimus) teritorijų ribų ir jų tvarkymo reikalavimų nustatymas; Šalčininkų miesto įtakos zonų ribų nustatymas; teritorijų valstybės poreikiams rezervavimas.
4.5. Šalčininkų miesto teritorijos vystymo erdvinės raidos koncepcija rengiama 20 metų laikotarpiui ir aprobojama Savivaldybės taryboje, bendrojo plano sprendiniai rengiami 10 metų laikotarpiui.


5. Rengiamo bendrojo plano sudėtis

5.1. Bendrąjį planą sudaro: esamos būklės brėžiniai, sprendiniai (aiškinamasis raštas bei brėžiniai).
5.1.1. Aiškinamąjį raštą sudaro: tekstinė dalis, kurioje aprašomi Bendrojo plano rengimo etapai, esamos būklės analizės duomenys, planavimo tikslai, planuojamos teritorijos plėtojimo prognozės, teritorijų naudojimo reglamentai ir kiti sprendiniai.
5.2.2. Bendrojo plano rengimo procedūrinius dokumentus sudaro: savivaldybės tarybos sprendimas dėl Bendrojo plano rengimo, viešas paskelbimas apie priimtą savivaldybės tarybos sprendimą dėl Bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų bei numatomą atlikti sprendinių strateginį pasekmių aplinkai vertinimą vietinėje spaudoje bei savivaldybės interneto tinklalapyje, planavimo darbų programa, planavimo sąlygos, sutartis su plano rengėju, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, visuomenės dalyvavimo ataskaita, Nuolatinės statybos komisijos derinimo protokolinis sprendimas, valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos patikrinimo aktas, savivaldybės tarybos sprendimas dėl Bendrojo plano tvirtinimo.
5.2. Rengiami šie Bendrojo plano brėžiniai:
5.2.1. Esamos būklės analizės stadijoje –esamos būklės žemės naudojimo brėžinys (M 1:5 000).
5.2.2. Koncepcijos rengimo stadijoje – teritorijos urbanistinės struktūros ir architektūrinės erdvinės kompozicijos vystymo ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų brėžiniai (M 1:5000).
5.2.3. Sprendinių konkretizavimo stadijoje – teritorinių reglamentų, kuriuose nurodomi žemės naudojimo apribojimai planuojamai veiklai; urbanistinio ir gamtinio karkasų formavimo; architektūrinės erdvinės kompozicijos formavimo; rekreacinės, pramonės, verslo ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo; socialinės, kultūrinės infrastruktūros teritorinio vystymo; inžinerinės infrastruktūros vystymo, kuriame nurodomos esamos ir planuojamos geriamojo ir vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, šilumos, dujų ir elektros tiekimo tinklų komunikacijų trasos ir koridoriai, vandentiekio siurblinės, vandenvietės, vandens talpyklos, valymo įrenginiai, nuotekų siurblinės ir pakėlimo stotys, elektrinės, katilinės, dujų skirstymo stotys, transformatorinės pastotės ir kt.; susisiekimo komunikacijų, kuriose nurodomos esamos ir planuojamos gatvės, jų kategorijos, teritorijų rezervavimo valstybės poreikiams; gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo;
5.3. Suderinus su Planavimo organizatoriumi, atskiri teminiai brėžiniai gali būti sujungiami (arba atskiriami) priklausomai nuo grafinės informacijos kiekio ir jos raiškumo.


6. KITI Reikalavimai bendrajam planui

6.1. Rengiant Bendrąjį planą, plano rengėjas darbo tvarka privalo konsultuotis su Šalčininkų rajono savivaldybės administracija;
6.2. Numatomas šis Bendrojo plano atskirų stadijų parengimo grafikas:
6.2.1. Esamos būklės analizės stadija – nuo 2007-07-15 iki 2007-09-30.
6.2.2. Koncepcijos parengimo stadija – nuo 2007-09-30 iki 2007-12-31.
6.2.3. Sprendinių konkretizavimo stadija – nuo 2007-12-31 iki 2008-04-30.
6.3. Bendrojo plano brėžiniai rengiami, naudojant skaitmeninę georeferencinę duomenų bazę naujausių kartografinių žemėlapių pagrindu.
6.4. Bendrasis planas rengiamas 4 egzemplioriais, taip pat parengiami 2 egzemplioriai kompiuterinėje laikmenoje.