Šalčininkų rajono savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT 887187113
Tel. (8 380) 51 233 (8 380) 51 233
FAKS. (8 380) 51 244

El.paštas priimamasis@salcininkai.lt

- Veiklos sritys -
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Architektūra ir statyba
 • Atliekų tvarkymas
 • Biudžetas
 • Būstas
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Daugiabučių valdymas
 • Investicijos
 • Finansinės ataskaitos
 • Jaunimas
 • Integruotų teritorijų vystymas
 • Keleivių vežimas
 • Komunalinis ūkis
 • Korupcijos prevencija
 • Kultūra
 • Kultūros paveldas
 • Kapinės
 • Licencijos, leidimai
 • Mobilizacija
 • Mokesčių tarifai
 • Pagalba vaikui ir šeimai
 • Pedagoginė psichologinė tarnyba
 • Priėmimas į darbą
 • Sveikata
 • Socialinė apsauga
 • Švietimas
 • Sportas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Teisinė pagalba
 • Teritorijų planavimas
 • Turizmas
 • Turto valdymas
 • Užimtumo didinimo programa
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Valstybinė kalba
 • Verslas
 • Visuomenės informavimas
 • Vietos bendruomenių savivalda
 • Viešieji aukcionai
 • Viešosios konsultacijos
 • Viešoji tvarka
 • - Paslaugos -
 • Prašymai
 • Informacijos rinkmenos
 • Viešosios ir adminnistracinės paslaugos
 • E-paslaugos
 • - Bendradarbiavimas -
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • ES parama
 • Projektai
 • - Klauskite -
 • Jūsų klausimai
 • Klauskite
 • - Viršutinis meniu -
 • home_ico
 • Versija neįgaliesiems
 • Svečių knyga
 • Kontaktų knygelė
 • Svetainės medis
 • - Nuorodos -
 • Nuorodos
 • - Administracinė informacija -
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • - Teisinė informacija -
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizė
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tarybos posėdžiai
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Tarybos posėdžiai (nuo 2019 m. spalio mėn.)
 • - Struktūra ir kontaktai -
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
 • Mero pavaduotojas
  Mero patarėjos
  Mero padėjėjas
  Mero ataskaita
 • Taryba
 • Administracija
 • Savivaldybės įstaigos
 • Savivaldybės komisijos
 • Kontaktų knygelė
 • Gyventojų priėmimo grafikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • - Horizontalus meniu -
 • Apie rajoną
 • Teritorija, gyventojai
  Kaimo bendruomenės
  Garbės piliečiai
  Rajono žemėlapis
  Herbas
  Naujienos
  Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjai
  Mero ataskaita
  Taryba
  Administracija
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės komisijos
  Kontaktų knygelė
  Gyventojų priėmimo grafikas
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Tarybos posėdžiai
 • Veikla
 • Veiklos sritys
  Nuostatai
  Savivaldybės tarybos reglamentas
  Savivaldybės administracijos nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojo darbotvarkė
  Administracijos direktoriaus darbotvarkė
  Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbotvarkė
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Ūkio subjektų priežiūra
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Licencijos
  Leidimai
  E-paslaugos
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Klausimai
 • Jūsų klausimai
  Klauskite
 • Nuorodos
 • Savivaldybės
 • Tarybos-nuostatai Spausdinimo versija

  PATVIRTINTA
  Šalčininkų rajono savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2007 m. rugpjūčio 17 d.
  įsakymu Nr. DJV-1218

  ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos (toliau rajono savivaldybės mokyklų metodinė taryba) veiklos nuostatai (toliau - nuostatai) nusako Šalčininkų rajono savivaldybėje veikiančių metodinių būrelių ir rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos veiklą.

  2. Šiuose nuostatuose pateikiamas metodinės veiklos tikslas, uždaviniai, funkcijos, metodinės veiklos organizavimo tvarka, reglamentavimas ir koordinavimas, rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos narių teisės ir pareigos bei skatinimas, nuostatų tvirtinimas, keitimas ir papildymas.

  3. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

  Metodinė veikla - mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

  Metodinis būrelis - savivaldybės teritorijoje veikianti mokytojų grupė, sudaryta iš įvairių mokyklų mokytojų, vykdanti dalyko(ų) ar ugdymo srities ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties sklaidą.

  Rajono savivaldybės mokyklų metodinė taryba - savivaldybės teritorijoje veikiantis metodinių būrelių vadovų susivienijimas, nustatantis metodinės veiklos prioritetus ir koordinuojantis metodinių būrelių veiklą.

  Metodinė priemonė - mokytojų ar kitų autorių parengta medžiaga, kurioje perteikiama ugdymo patirtis, rekomenduojama medžiaga mokymui arba mokymuisi.

  Mokymo priemonės - ugdymo procese naudojamos vaizdinės, techninės, demonstracinės, laboratorinės priemonės, specialiųjų poreikių mokinių ugdymui naudojamos originalios ar pritaikytos mokymo priemonės.

  II. RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  4. Metodinės veiklos tikslas - siekti nuolatinio mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose dirbančių specialistų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

  5. Metodinės veiklos uždaviniai:

  5.1. užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą;

  5.2. skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja patirtimi ir ją skatinti.

  III. METODINĖS VEKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

  6. Metodinė veikla organizuojama mokyklose, rajone.

  7. Metodinių būrelių ir rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos veikla įteisinama savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintuose rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos nuostatuose.

  8. Metodiniai būreliai ir savivaldybės mokyklų metodinė taryba veikia prie Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus (toliau - Švietimo ir sporto skyrius).

  9. Metodinių būrelių pirmininkai pagal rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos nustatytus prioritetus ir būrelio narių siūlymus rengia veiklos programas ir kasmet iki gruodžio 15 d., suderinę jas su Švietimo ir sporto skyriaus dalykus kuruojančiais specialistais, pateikia rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininkui.

  10. Rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos veiklai vadovauja pirmininkas. Rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami iš rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos narių atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Pirmininkas pagal rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos narių patvirtintus prioritetus kartu su darbo grupe parengia rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos veiklos programą, kurią tvirtina Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas kasmet iki sausio 1 d.

  11.Pagal metodinių būrelių vadovų parengtas ataskaitas kartu su darbo grupe rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininkas analizuoja ir vertina metodinių būrelių veiklą ir pateikia bendrą rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos veiklos ataskaitą Švietimo ir sporto skyriui ir ugdymo įstaigoms.

  12. Per mokslo metus rajono savivaldybės mokyklų metodinė taryba organizuoja tris posėdžius: gruodžio mėnesį (veiklos ataskaita, metodinės veiklos prioritetų nustatymas ir tvirtinimas), kovo mėnesį ir rugsėjo mėnesį:

  12.1. rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininko iniciatyva, iškilus problemai ar poreikiui, organizuojami rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pasitarimai;

  12.2. kiekvienas rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos narys, suderinęs veiksmus su rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininku, turi teisę inicijuoti rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pasitarimus.

  13. Rajono savivaldybės mokyklų metodinė taryba sudaroma ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

  14. Rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos veiklą koordinuoja Švietimo ir sporto skyriaus specialistas, remdamasis metodinės veiklos nuostatais.

  15. Rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdžiai organizuojami Švietimo ir sporto skyriuje arba, rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos nusprendus, ugdymo įstaigoje.

  16. Visi rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdžiai protokoluojami. Rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos dokumentai saugomi Švietimo ir sporto skyriuje pas koordinatorių.

  17. Metodinės veiklos prioritetai nustatomi vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos 2003 - 2012 m. nuostatų įgyvendinimo programa, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, remiantis rajono mokytojų kvalifikacijos tyrimų duomenimis ir kitais teisės aktais.

  IV. METODINIŲ BŪRELIŲ FUNKCIJOS

  18. Metodinių būrelių funkcijos:

  18.1.nustatyti būrelio metodinės veiklos prioritetus;

  18.2.nagrinėti ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą, inicijuoti mokytojų gerosios patirties sklaidą mokyklose;

  18.3.vertinti, recenzuoti ir aprobuoti mokytojų parengtus metodinius darbus, metodines priemones, mokymo ir mokymosi priemones ir, autoriams pritarus, inicijuoti ir koordinuoti jų sklaidą;

  18.4.nustatyta tvarka dalyvauti vertinant mokytojų praktinę veiklą, teikti rekomendacijas mokytojams, siekiantiems įgyti mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto kvalifikacines kategorijas;

  18.5. inicijuoti naujas kvalifikacijos tobulinimo programas;

  18.6. teikti siūlymus mokytojams, metodinėms grupėms, metodinėms taryboms, mokytojų asociacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, švietimo pagalbos įstaigoms ir kt.;

  18.7. vykdyti kitas jų nuostatuose numatytas funkcijas.

  V. RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS FUNKCIJOS

  19. Rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos funkcijos:

  19.1. koordinuoti metodinių būrelių veiklą, telkti mokytojus profesinei kompetencijai ugdyti;

  19.2. parengti veiklos analizę pasibaigus metams ir aptarti su rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos nariais;

  19.3. nustatyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus;

  19.4. inicijuoti mokytojų kvalifikacijos programų rengimą, pedagoginių inovacijų diegimą mokyklose;

  19.5. teikti siūlymus dėl konsultantų rengimo;

  19.6. bendradarbiauti su kitų savivaldybių mokyklų metodinėmis tarybomis, kurti partneriško bendradarbiavimo tinklus;

  19.7. organizuoti metodinių ir mokymo priemonių parodas;

  19.8. teikti siūlymus mokykloms, Švietimo ir sporto skyriui, švietimo pagalbos įstaigoms ir mokytojų rengimo institucijoms.

  VI. RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  20. Teisės:

  20.1. dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose ir apskrities kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, susijusiuose su metodinių būrelių ir rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos veikla, už mokyklų, savivaldybės, rėmėjų lėšas;

  20.2. bendradarbiauti su kitų savivaldybių mokyklų metodinėmis tarybomis;

  20.3. tobulinti savo kvalifikaciją;

  20.4. teikti informaciją rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos veiklos klausimais Švietimo ir sporto skyriui ir švietimo įstaigų metodinėms grupėms ar metodinėms taryboms.

  21. Pareigos:

  21.1. racionaliai, veiksmingai ir laiku atlikti jiems pavestus darbus ir atsiskaityti rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininkui;

  21 .2. kūrybiškai ir dalykiškai bendradarbiauti su rajono mokytojais, sprendžiant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, gerosios darbo patirties bei naujos informacijos sklaidos klausimus;

  21.3. nuolat tobulinti pedagoginę bei dalykinę kvalifikaciją;

  21.4. vykdyti nuostatuose numatytas funkcijas.

  VII. SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS NARIŲ SKATINIMAS

  22. Aktyviems ir efektyviai dirbantiems savivaldybės mokyklų metodinės tarybos nariams Švietimo ir sporto skyrius gali:

  22.1. organizuoti edukacines išvykas ar kultūrinio švietimo programas, reikšti oficialias padėkas;

  22.2. ieškoti galimybių materialiai paskatinti geriausius rajono bei mokyklų metodinės veiklos organizatorius.

  VIII. RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

  23. Rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.

  24. Nuostatai keičiami ir papildomi savivaldybės mokyklų metodinės tarybos narių iniciatyva. Naują Nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.

  Paskutinis atnaujinimas: 2010-10-04 14:41:40
  © ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, 2010. SPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA.