Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos ataskaita

 

Šalčininkų miesto gyventojai yra kviečiami susipažinti su Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. įgyvendinimo ataskaita už 2019 metus

Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė įgyvendina Šalčininkų miesto vietos plėtros strategiją 2014-2020 m., kurios tikslai yra Šalčininkų miesto gyventojų socialinės atskirties mažinimas ir verslumo didinimas.

2019 m. Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė skelbė du kvietimus projektiniams pasiūlymams teikti pagal Šalčininkų vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. veiksmus. Bendrai buvo pateikta 12 projektinių pasiūlymų pagal Strategijos veiksmus, iš kurių 10 buvo įtraukta į Vietos plėtros projektų sąrašus. Bendrai pareiškėjams paskirstyta 118 697,31 Eur Strategijai įgyvendinti numatytų lėšų. Plačiau Strategijos įgyvendinimas pateikiamas ataskaitoje.

Šalčininkų miesto vietos plėtros strategija 2014-2020 m. administruojama įgyvendinant projektą „Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“, įgyvendinama pagal veiksmų programos 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“.

Vietos plėtros strategija parengta įgyvendinant projektą „Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos parengimas“ (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0045), kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės, Šalčininkų rajono savivaldybės ir Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“.

ŠALČININKŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS

VISUOTINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

STEBĖSENOS ATASKAITA