Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninių projektų atrankos konkursas

Kviečiame dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurse.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija nuo 2020 m. gegužės mėn. 8 d. iki birželio 12 d. (paskutinė paraiškų teikimo diena) skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šalčininkų rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursą pagal 2020 m. kovo 26 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-404 patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šalčininkų rajono savivaldybėje aprašą.

Konkurso tikslas − skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą. Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka finansavimą numatoma skirti Savivaldybės administracijos seniūnijų: Akmenynės, Baltosios Vokės, Butrimonių, Dainavos, Dieveniškių, Eišiškių, Gerviškių, Jašiūnų, Kalesninkų, Pabarės, Poškonių, Šalčininkų, Turgelių aptarnaujamų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

Galimi paraiškų teikėjai – Šalčininkų rajono Akmenynės, Baltosios Vokės, Butrimonių, Dainavos, Dieveniškių, Eišiškių, Gerviškių, Jašiūnų, Kalesninkų, Pabarės, Poškonių, Šalčininkų, Turgelių seniūnijų teritorijose veiklą vykdančios:

  1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
  2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
  3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Šalčininkų rajono seniūnijoms skirtos lėšos (DĖMESIO, DĖL TECHNINĖS KLAIDOS PASIKEITĖ SENIŪNIJOMS SKIRTŲ LĖŠŲ SUMOS!)

Didžiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti seniūnijai skirtų lėšų.

Projekto paraiška turi būti rengiama veiklai įgyvendinti vienoje iš seniūnijų, orientuota į tos seniūnijos bendruomenių viešųjų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Teikiant projekto paraišką, pareiškėjas turi nurodyti kurioje Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje bus vykdomas projektas.

Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis 2020 m. kovo 26 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-404 patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šalčininkų rajono savivaldybėje aprašu, teikiamos tik pagal patvirtintą formą su privalomais priedais (pridedamas Aprašas su priedais).

Pareiškėjas kartu su paraiška (ir sąmata) pateikia šių dokumentų kopijas:

  1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
  2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nėra pateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos);
  3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės aprašo 5 priedo formą);
  4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
  6. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) (kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
  7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Priemonės lėšomis tinkamos finansuoti bus laikomos Aprašo 47 punkte nurodytos išlaidos.

Paraiškų teikimo būdas ir terminas – iki birželio 12 d. 15 val. pareiškėjas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, adresu: Vilniaus g.  49, Šalčininkai,  101 kab., pateikia paraišką, kuri turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta ir sunumeruota.

DĖMESIO!!! Rengiant paraiškas rekomenduojame įvertinti dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos kylančias rizikas (Daugiau informacijos).

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistę Eriką Sudnicką, tel. 8 621 16 810, el. p. erika.sudnicka@salcininkai.lt.

LĖŠŲ PASKIRSTYMAS SENIŪNIJOMS (DĖMESIO, DĖL TECHNINĖS KLAIDOS PASIKEITĖ SENIŪNIJOMS SKIRTŲ LĖŠŲ SUMOS!)

BENDRA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA (užpildyti)

ĮSAKYMAS DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO