Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Detalusis planas (Marazų k.)

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene nuostatais, informuojame apie parengtą 0,5297 ha dydžio žemės sklypo Kad. Nr.8520/0003:133, esančio Marazų k., Jašiūnų sen., Šalčininkų r., detalųjį planą.
Planavimo tikslas: Pakeisti esamą žemės tikslinę paskirtį, būdą ir pobūdį į kitos paskirties gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, nustatyti statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius : Edvard Dudovič Žilvino g. 36, Vilnius,
tel. 868743246
Projekto rengėjas : UAB “Mibarsas“, tel. 231 21 44. Projekto vadovas ir architektas Arūnas Latakas.
Su projektu galima susipažinti ir planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių pateikti raštu UAB “Mibarsas“, adresu A.Goštauto g. 8-0315, Vilniuje iki 2009 m. vasario 24 dienos. Projekto vieša ekspozicija vyks Šalčininkų rajono Jašiūnų seniūnijos patalpose nuo 2009 m. vasario 09 d. iki 2009 m. vasario 24 d.
Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) vyks 2009 m. vasario 24 d.
10 val. Šalčininkų rajono Jašiūnų seniūnijos patalpose.
Nekilnojamo turto savininkai, nuomininkai, asmenys, gyvenantys ar turintys savo buveinę šalia planuojamos teritorijos, turi teisę raštu iki susirinkimo reikšti siūlymus. Pasiūlyme turi būti šie privalomi rekvizitai: planavimo organizatorius, pasiūlymo antraštė, projekto pavadinimas, planuojamos teritorijos vietovė (adresas), pasiūlymą teikiančio asmens ir jo atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė (pavadinimas, pareigos), gyvenamoji vieta arba buveinė, aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, įrodymai, patvirtinantys išdėstytas aplinkybes, data, pareiškėjo ar jo atstovo parašas. Pasiūlymo priedai: dokumentai įrodantys, kad pasiūlymą teikiantis asmuo veikia teritorijoje, kuriai rengiamas projektas; patvirtinantys atstovo įgaliojimus; patvirtinantys nekilnojamojo turto, esančio planuojamoje teritorijoje, nuosavybės teisę savininkams, negyvenantiems (neturintiems buveinės) planuojamoje teritorijoje.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 1 mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) siuntimo dienos (vadovaudamiesi LR Vyriausybės nutarimu “Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai”).