Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų rajono šilumos ūkio infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimas

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Teritorijų planavimas
Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-04-R-02-002
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2011-07-19         Projekto pabaiga: 2014-09-18
Bendra projekto vertė:395 918,15 LtProjektui skirtas finansavimas:336 529,39 LtProjektui išmokėta lėšų:268 556,66 Lt
Iš jo ES dalis:336 529,39 LtIš jo ES dalis:268 556,66 Lt
Iš jo Savivaldybės dalis: 59 388,76 Lt Iš jo Savivaldybės dalis: 47 393,20 Lt

Siekiant planingai plėtoti šilumos ūkį, Nacionalinėje energetikos strategijoje, atsižvelgiant į šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius, numatyta rengti ir įgyvendinti savivaldybių šilumos ūkio specialiuosius planus, atitinkančius Vyriausybės patvirtintas šilumos ūkio plėtros kryptis. Toks Šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros plėtros dokumentas Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijai nėra parengtas, nėra tenkinami šios teritorijos šilumos vartotojų poreikiai – aprūpinimo šilumos sistema mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.

Siekdama užtikrinti savivaldybei priskirtų funkcijų vykdymą ir gerinti veiklos valdymo procesus Šalčininkų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą, kurio tikslas – užtikrinti sistemingą Šalčininkų rajono darnų vystymąsi bei racionalų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.

Projekto tikslinės grupės – teritorijų planuotojai, investuotojai, vietos bendruomenė.

Įgyvendinus projektą, įstatymų nustatyta tvarka bus parengtas ir patvirtintas Šalčininkų rajono šilumos ūkio infrastruktūros plėtros specialusis planas sutelks dėmesį į teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius, suformuos ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Šis planas sudarys sąlygas darniai rajono plėtrai, patobulins dabartines ir būsimas investicinių fondų paramos sritis ir leis planuoti savivaldybės socialinę, inžinerinę infrastruktūrą, gyvenviečių sistemą, vystyti įvairios ūkinės veiklos teritorijas.